تحلیل هم واژگانی بروندادهای علمی حوزه کتاب درمانی در پایگاه وب آو ساینس

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف

مطالعات علم سنجی یکی از کارآمدترین روش های ارزشیابی علمی در پایگاه اطلاعاتی علمی معتبر است. بنابراین هدف از پژوهش حاضر تحلیل هم واژگانی بروندادهای علمی حوزه کتاب درمانی در پایگاه وب آو ساینس است.

مواد و روش ها

پژوهش حاضر از نوع علم سنجی است که با روش های کتابخانه ای و تحلیل شبکه انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام مدارک نمایه شده در پایگاه وب آو ساینس در حوزه موضوعی کتاب درمانی طی بازه زمانی 1975 تا 2020 است. داده ها با استفاده از نرم افزار Excel، Pajek، UciNet، Netdraw و VOSviewer تحلیل شدند.

یافته ها

نتایج حاکی از آن است که تولیدات علمی حوزه کتاب درمانی از نرخ رشد مناسبی برخوردار نیستند و نرخ رشد کل تولیدات علمی این حوزه برابر با 3 درصد بود. حوزه «روانشناسی» با تولید 49 درصد از مطالعات کتاب درمانی به عنوان فعال ترین حوزه شناخته شد. از مطالعه شبکه هم واژگانی حوزه کتاب درمانی شش خوشه موضوعی شناسایی شد که خوشه «کتاب درمانی برای کودکان» با فراوانی 1013 کلیدواژه به عنوان بزرگ ترین خوشه شناخته شد و کلیدواژه کتاب درمانی با 543 فراوانی پرتکرارترین کلیدواژه بود. کلیدواژه های کتاب درمانی و افسردگی با 153 رخداد، دارای بیشترین هم رخدادی بودند. چگالی شبکه برابر با 1/26 محاسبه شد. همچنین کلیدواژه های کتاب درمانی، افسردگی و خودیاری به ترتیب دارای بیشترین مرکزیت رتبه (100، 85/417 و 82/292)، مرکزیت بینابینی (11/194، 5/378 و 4/310) و مرکزیت نزدیکی (100، 87/273 و 84/956) بودند.

نتیجه گیری

 روند مطالعات در زمینه کتاب درمانی ضعیف بود و حوزه های پزشکی چندان توجهی به کارگیری آن در درمان بیماری ها نداشته اند. بنابراین لازم است سیاست گذاران حوزه سلامت برنامه ریزی های لازم را برای بهبود و تقویت مطالعات کتاب درمانی در تمامی حوزه ها اتخاذ نمایند.

زبان:
فارسی
صفحات:
13 -28
لینک کوتاه:
magiran.com/p2437411 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.