ارزیابی کارایی روش های جداسازی جریان پایه در حوضه آبخیز گل گل، ایلام

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در این پژوهش آب پایه در ایستگاه گل گل، به عنوان بخشی از حوضه آبخیز سد ایلام از سال 1991 تا 2015 از جریان کل رودخانه تفکیک شد. بدین منظور روش های WETSPRO، فیلتر عددی یک پارامتری و دوپارامتری برای جریان دایمی با آبخوان های متخلخل و سنگی و با استفاده از شاخص جریان و نرم افزار WHAT با ضرایب فیلترینگ مختلف، مورداستفاده قرار گرفتند. برای مقایسه روش ها و انتخاب مناسب ترین روش از شاخص BFI به عنوان آب پایه مشاهداتی استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده، آب پایه بخش عمده ای از کل جریان را به خود اختصاص داده است. به طوری که میانگین کل جریان m3/s 945/1 و میانگین شاخص جریان پایه m3/s 245/1 بدست آمد که نشان از نفوذپذیر بودن آبخیز دارد. برای ارزیابی کارایی روش ها از معیارهای RMSE، MAE و Nash-Sutcliffe استفاده شد. نتایج نشان داد که روش Lyne and Hollick بر اساس نرم افزار WHAT بهترین نتیجه و سپس Eckhart برای جریان دایمی با آبخوان متخلخل با سطح معناداری 742/0، میانگین m3/s 250/1، با سطح اطمینان بیش تر از 95% بهترین نتیجه را داشتند. بنابراین، می توان روش Eckhart را برای جریان دایمی با آبخوان متخلخل با ضریب فیلتر 990/0 به دلیل نزدیک بودن میانگین جریان پایه در آن به میانگین شاخص جریان پایه، مناسب در نظر گرفت.

زبان:
فارسی
صفحات:
379 -394
لینک کوتاه:
magiran.com/p2438646 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.