ارزیابی اثرات محیط زیستی شبکه آبیاری و زهکشی با استفاده از دو روش ماتریس آیکلد مرسوم و آیکلد اصلاح شده

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

با توجه به اهمیت و وسعت قابل توجه شبکه آبیاری و زهکشی کوثر، مسایل محیط زیستی شبکه بررسی می‎گردد. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی اثرات محیط زیستی شبکه آبیاری و زهکشی کوثر واقع در حوضه مرکزی کرخه در استان خوزستان، به کمک دو روش ماتریس آیکلد مرسوم و آیکلد اصلاح شده بود. به منظور بررسی پارامترهای محیط زیستی، از سه محیط فیزیکی، زیستی و اجتماعی-اقتصادی استفاده شد. سپس با استفاده از دو روش ماتریس آیکلد مرسوم و آیکلد اصلاح شده، اثر هریک از ریزفعالیت های طرح بر عوامل زیست محیطی منطقه مطالعاتی، در فاز بهره برداری به تفکیک سه محیط مذکور سنجیده شد. بدین صورت که با توجه به هر سه محیط ماتریسی طراحی گردید، که توسط متخصصین و کارشناسان محیط زیست تکمیل شده و میانگین  امتیازات معیار ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیش ترین اثرات مثبت مربوط به محیط اجتماعی-اقتصادی می‎باشد. لازم به ذکر است، مجموع کل ارزش‏های مثبت با استفاده از ماتریس آیکلد مرسوم و آیکلد اصلاح شده به ترتیب برابر 793 و 9/458 و برای ارزش های منفی معادل 447 و 8/285 بود. بنابراین، هر دو ماتریس در ارزیابی اثرات برآورد خوب و منطقی از خود نشان داده و درنتیجه اجرای شبکه آبیاری و زهکشی کوثر مورد تایید می‎باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
317 -332
لینک کوتاه:
magiran.com/p2438647 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.