بررسی اثر والپرات سدیم بر هورمون های جنسی موش های صحرایی نر

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

سدیم والپرات یکی از داروهای ضد صرع شایع است که در خط اول درمان انواع صرع، اختلالات دوقطبی و خلقی و اخیرا بعنوان داروی ضد سرطان استفاده میگردد. وقوع حملات تشنجی و استفاده از داروی سدیموالپرات هر دو دارای عوارض جانبی جنسی و هورمونی و در نهایت سبب بروز نازایی در جنس نر میشود. در مطالعات گذ شته تاثیرات قطعی نا شی از روند ت شنج و والپرات به رو شنی برر سی ن شده است. هدف ما از این مطالعه برر سی نحوهی تغییر سطح هورمون های جن سی در رت های صحرایی نر نا شی از م صرف والپرات سدیم در مدل کیندلینگ پنتیلین تترازول میباشد.

روش ها

24 سر رت نر در 3 گروه تقسیم گردید(8=n .(تزریقات بصورت داخل صفاقی هر 48 ساعت یکبار و گروه ها شامل: کنترل(سالین)، Saline+ PTZ ،VPA+ PTZ بود اولویت تزریق داروها در گروه ها بصورت ابتدا سالین، VPA (300mg/kg) و درنهایت PTZ (37mg/kg) بود. سنجش هورمونها در پایان کیندلینگ و در تزریق پانزدهم صورت گرفت.

نتایج

به دنبال کیندلینگ رت های نر کاهش معنیدار تستوسترون و افزایش معنیدار پروژسترون همچنین افزایش استرادیول مشاهده شد. تزریق VPA در رت های کیندل نر، سبب کاهش معنادار تستوسترون به ترتیب p<0/001 وp<0/05 نسبت به گروه سالین و Saline+PTZ شد. سطح ا سترادیول در گروه کیندل دریافت کننده VPA ، نسبت به گروه سالین افزایش معناداری یافت.(p<0/05).

نتیجه گیری

روند تشنج سبب اختلال در هورمونهای جنسی میگردد، همچنین استفاده از داروی والپرات سبب تشدید این اختلالات هورمونی و جنسی میشود.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 -11
لینک کوتاه:
magiran.com/p2439508 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.