توسعه سامانه اندازه گیری میزان تنفس در محصولات کشاورزی (مطالعه موردی: کاهو)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در سال های اخیر بسته بندی محصولات کشاورزی با چالش های اساسی مواجه بوده است. یکی از این چالش ها اندازه گیری میزان اکسیژن و دی اکسیدکربن در هنگام تنفس محصولات برداشت شده در انبار است. از آنجایی که سنسورها و دستگاه های اندازه گیری اکسیژن و دی اکسید کربن گران قیمت هستند، محققان بدنبال یافتن روش های جایگزین برای اندازه گیری آن ها هستند. هدف مقاله حاضر یافتن مدلی ریاضی برای محاسبه میزان اکسیژن و دی اکسید کربن محصولات کشاورزی هنگام تنفس با استفاده از اندازه گیری دما، رطوبت نسبی و فشار تفاضلی و مطلق در طی نگهداری کاهو است. پژوهش حاضر در سه سطح دمایی (5، 15 و 25 درجه سلسیوس) و سه سطح مدت زمان نگهداری (24، 48 و 72 ساعت) انجام پذیرفت. بر اساس نتایج مدل ریاضی دقت پیش بینی میزان اکسیژن برای دماهای 5، 15 و 25 درجه سلسیوس به ترتیب برابر با 96 %، 98 % و 97 % و برای دی اکسید کربن در این دماها به ترتیب برابر با 95 %، 99 % و 98 % بود. همچنین در تحلیل و آنالیز آماری تغییرات پارامترهای دی اکسیدکربن، رطوبت نسبی، فشار تجمعی و تفاضلی، با توجه به تغییرات دما و مدت زمان انبارمانی کاهو در سطح 1 % معنی دار بود.

زبان:
فارسی
صفحات:
57 تا 67
لینک کوتاه:
magiran.com/p2439590 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!