حبسیات و شکوائیات مجد همگر

پیام:
چکیده:

خواجه مجدالدین همگر (607-686 ق) شاعر عصر اتابکان فارس، خاصه اتابک ابوبکر سعد زنگی است. اگرچه ظهور سعدی را در این دوران سبب غفلت از او و بسیاری از هم عصرانش دانسته اند، توانایی های شعری وی در برخی زمینه ها سزاوار چشم پوشی نیست؛ به ویژه از آن روی که بررسی های همه جانبه شعر شاعر گامی است در راه آشکار شدن زوایای پنهان سیاسی  اجتماعی عصر شاعر. حبسیه سرا بودن مجد از جمله مواردی است که اکثر منابع بدان اشاره کرده اند . فراز و فرود زندگی، با وجود ملک الشعرایی دربار، مجد را چندی به اشارت ممدوح گرفتار حبس و بند کرده است و مشخصه های این امر از فحوای کلام وی نمایان است. در این نوشتار به بررسی اشعار مجد از این زاویه پرداخته ایم. علت، زمان و مدت حبس، اتهام، وصف ظاهری زندان، احوال درونی شاعر و نمونه های شخصی، سیاسی، فلسفی و اجتماعی شکوی در شعر مجد از مباحث این مقاله است.

زبان:
فارسی
صفحات:
93 تا 105
لینک کوتاه:
magiran.com/p2440490 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!