بررسی تاثیر توانایی مدیریت و بحران مالی بر ابهام شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

تواناییهای مدیران را میتوان عاملی موثر بر ارزش و عملکرد شرکت دانست، شرکتهای دارای بحران و درماندگی مالی، علاوه بر داشتن شاخصهای سلامت مالی و تجاری پایین تر، چرخش هییت مدیره بیشتر همچنین دوره تصدی کمتر اعضای غیرموظف هییتمدیره داشتهاند. اما این تاثیرات در صورت رفع محدودیت و ابهام میتواند آثار متفاوتی را در اظهارنظر نهایی حسابرس بر جای بگذارد و بدین مفهوم که عدم اظهارنظر در صورت شفاف شدن شرایط مورد ابهام و محدودیت میتواند تاثیرات مطلوب یا نامطلوبی جای بگذارد. در پژوهش حاضر، به بررسی تاثیر توانایی مدیریت و بحران مالی بر ابهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سالهای 4292 تا 4291 استفاده شده است و نمونه نهایی متشکل از 412 شرکت و در مجموع 171 سال-شرکت میباشد. در این پژوهش از تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره برای آزمون فرضیه-ها استفاده گردید. آزمونها با استفاده از نرم افزار Eviews8 و تکنیک آماری داده های پانلی (اثرات ثابت) صورت پذیرفته است. نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان میدهد که توانایی مدیران دارای اثر مثبت و معناداری بر حجم معاملات و تعداد سهامداران شرکتهاست. ضمن اینکه این اثر بر خطای پیش بینی سود منفی و معنادار و برای شکاف قیمتی غیرمعنادار به دست آمده است. همچنین، یافته های مربوط به فرضیه های دیگر نشان میدهد که بحران مالی دارای اثر معکوس و معناداری بر حجم معامالت و تعداد سهامداران شرکتهاست. اما این اثر بر شکاف قیمتی مثبت و خطای پیش بینی سود غیرمعنادار به دست آمده است.

زبان:
فارسی
در صفحه:
13
لینک کوتاه:
magiran.com/p2441124 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!