شناسایی معیارهای کلیدی عملکرد و ارزیابی شبکه تامین حلقه بسته سبز با رویکرد DANP فازی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

با جهانی شدن و رشدگسترده مصرف درسراسرجهان، شبکه های زنجیره تامین به شبکه های بسیار بزرگی تغییرکردند و اجزای مربوط به شبکه های عظیم سبب ایجاد مشکلات جدی محیط زیستی شده اند. ارزیابی شبکه تامین حلقه بسته سبز می تواند حداقل اتلاف مواد از طریق متابعت از قوانین نگهداری درطول چرخه عمر از مواد را تضمین نماید. هدف این مقاله، طراحی یک مدل تصمیم گیری چند شاخصه ی فازی برای ارزیابی شبکه تامین حلقه بسته سبز است. در این مقاله معیارهای مهم با مرور ادبیات و مصاحبه صاحب نظران و با استفاده از روش غربالگری فازی شناسایی شده است. سپس مدل تصمیم گیری چند شاخصه فازی مبتنی بر تکنیک آزمایشگاه ارزیابی و آزمون تصمیم گیری بر پایه فرآیند تحلیل شبکه ای فازی ارایه شده است. در این پژوهش، تدوین کتابچه راهنمای جداسازی قطعات و اقلام قابل بازیافت مهم ترین معیار و ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان رتبه دوم را کسب نمود. بقیه معیارها نیز وزن دهی و رتبه بندی شدند. نتایج حاصل از بررسی روابط علی معلولی نشان داد، پاسخگویی به ذینفعان و تولیدکنندگان باتری اثرگذارترین معیار و بازیافت، بازتولید محصول اثرپذیرترین معیاردر ارزیابی شبکه حلقه بسته سبز شناخته شدند. نتایج به دست آمده بر اساس یک مورد مطالعه در صنعت بازیافت باتری خودرو بررسی شده است. دراین مقاله، مدل تصمیم گیری چند شاخصه فازی مبتنی بر تکنیک دنپ فازی می باشد، که شرکت های تولیدی می توانند با استفاده از ارزیابی دقیقی از شبکه زنجیره تامین حلقه بسته سبز داشته باشند و منابع محدود ملی و طبیعی را به نحو احسن جهت ارتقاء مسیولیت اجتماعی و حفظ محیط زیست تخصیص دهند.

زبان:
فارسی
صفحات:
221 تا 253
لینک کوتاه:
magiran.com/p2441746 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!