ارزیابی تاثیر دقت مکانی مدل رقومی ارتفاع در برآورد دبی روزانه حوزه آبخیز ارازکوسه با استفاده از مدل SWAT

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

کیفیت مکانی مدل رقومی ارتفاع اثر زیادی در شبیه سازی جریان با استفاده از مدل نیمه توزیعی SWAT دارد. بر این اساس هدف این مطالعه ارزیابی اثر دقت مکانی سه نوع لایه مدل رقومی ارتفاع با دقت های مکانی 10، 50 و 200 متر بر نتایج شبیه سازی دبی روزانه در حوزه آبخیز ارازکوسه واقع در حوزه آبخیز گرگانرود، استان گلستان می باشد ابتدا مدل با استفاده از مدل رقومی ارتفاع با دقت مکانی 10متر و داده های اقلیمی سال 1376 تا 1392 اجراء شد به طوری که سال 1376 تا 1377 برای گرم کردن مدل، سال های 1378 تا 1387 برای واسنجی و سال های 1388 تا 1392برای اعتبارسنجی مدل استفاده شدند. در دوره واسنجی نتایج ضریب تعیین در بازه 0/40 تا 0/60 و نمایه کارآیی نش-ساتکلیف در بازه 0/37 تا 0/58 بدست آمد. هر دو نمایه در مرحله اعتبارسنجی نسبت به مرحله واسنجی مقدار کاهشی داشتند. نتایج نمایه PBIAS برای مدل های رقومی ارتفاع با دقت مکانی 10 و 50 متر نشان دهنده بیش تخمینی مدل و برای مدل رقومی ارتفاع با دقت مکانی 200 متر نشان دهنده کم تخمینی مدل بود. نتایج پژوهش نشان داد که برای شبیه سازی دبی در مقیاس زمانی روزانه برای حوزه آبخیز ارازکوسه بهترین دقت مکانی 50 متر می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
53 -62
لینک کوتاه:
magiran.com/p2441807 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.