آزمون تقارن تاثیر سیاست پولی بر عملکرد بانک های تجاری در منطقه منا

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

بخش بانکی، بخش مهمی در اقتصاد است؛ زیرا نیازهای مالی سایر بخش های دیگر توسط سیستم بانکی تامین می شود. بنابراین عملکرد اقتصاد کلان به عملکرد مربوط به بخش بانکی بستگی دارد.هدف مقاله حاضر آزمون تقارن تاثیر سیاست پولی بر روی عملکرد بانک های تجاری (سود آوری با شاخص های بازده دارایی وحاشیه سود خالص و کارایی با شاخص نسبت هزینه به درآمد) و همچنین تولید ناخالص داخلی، حجم تسهیلات اعطایی بانک های دولتی و غیر دولتی در کشور های منا بررسی شده است. برای این منظور از روش خودرگرسیون برداری آستانه ای (TVAR) و داده های فصلی 2013- 2018 استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده، اثرات تکانه های مثبت و منفی پولی و اعتباری بر روی بازده دارایی، حاشیه سود خالص، نسبت هزینه به درآمد، تولید ناخالص داخلی، حجم تسهیلات اعطایی بانک های دولتی و غیر دولتی از نظر جهت و شدت اثرگذاری این دو رژیم متفاوت است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که تاثیر سیاست پولی و تورم بر متغیرهای فوق، در دو رژیم تولید بالا و پایین نامتقارن است.

زبان:
فارسی
صفحات:
155 تا 182
لینک کوتاه:
magiran.com/p2441934 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!