توسعه شاخص ایمنی جایگزین ترکیبی برای تصادفات جلو به عقب با استفاده از سیستم استنتاج فازی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

این مقاله در نظر دارد تا روشی جهت ثبت و شناسایی به موقع موقعیت‎های خطرناک برای هر وسیله نقلیه براساس مشخصات خرد جریان ترافیک ارایه کند. در اینجا از شاخص های ایمنی جایگزین تصادفات استفاده می شود. چنانچه بتوان از ویژگی‎های شاخص های شاخص های مختلف استفاده کرد، کارایی عملیات پیش بینی خطر افزایش پیدا خواهد کرد. برای این منظور، در این مقاله از سیستم استنتاج فازی (FIS) جهت ارایه یک شاخص ترکیبی (CSSM) استفاده می شود. جهت جلوگیری از پیچیده شدن مسئله تنها برخوردهای جلوبه‎عقب در نظر گرفته شده است.  جهت تعیین مشخصات سیستم استنتاج فازی از داده های واقعی جمع آوری شده در بخشی از بزرگراه مدرس در تهران استفاده می شود. در نهایت نتایج مربوط به تحلیل ایمنی برمبنای هر یک از شاخص ها با هم و نیز نتایج حاصل از شاخص CSSM به لحاظ آماری با یکدیگر مقایسه می شوند. براساس محاسبات صورت گرفته می توان گفت استفاده از FIS می تواند احتمال برخورد جلوبه‎عقب را با در نظر گرفتن اثر توامان شاخص های مختلف بهتر مدل کند. نتایج این مقاله می تواند در بهبود عملکرد خودروهای خودرران موثر باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
31 تا 46
لینک کوتاه:
magiran.com/p2441967 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!