افسردگی در ورزشکاران: نقش پیش بین حمایت اجتماعی ادراک شده و حس انسجام

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف پژوهش حاضر تعیین نقش حمایت اجتماعی ادراک شده و حس انسجام در پیش بینی افسردگی ورزشکاران شهرستان مراغه بود. طرح پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش، شامل تمامی ورزشکاران حرفه ای 15 تا 50 ساله شهرستان مراغه که در سال 1399 مشغول به ورزش بودند، تشکیل داد. از این تعداد 259 نفر به عنوان نمونه به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از از پرسشنامه های اضطراب، افسردگی و استرس لویندا، مقیاس حمایت اجتماعی شربورن و استوارت و پرسشنامه حس انسجام آنتونوسکی استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. داده ها از طریق نرم افزارهای SPSS-21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان دادند بین حمایت اجتماعی ادراک شده، حس انسجام و مولفه های آن با افسردگی رابطه منفی و معناداری در سطح 01/0 وجود دارد. همچنین 17 درصد از واریانس افسردگی ورزشکاران به واسطه متغیرهای حمایت اجتماعی ادراک شده و مولفه های آن و 21 درصد از واریانس توسط حس انسجام و مولفه های آن پیش بینی گردید. حمایت اجتماعی ادراک شده و حس انسجام نقش مهمی در کاهش میزان افسردگی ورزشکاران ایفا می کنند؛ بنابراین آموزش ورزشکاران در زمینه افزایش حس انسجام جهت توانمندسازی و اجرای برنامه های حمایتی قابل درک برای آن ها پیشنهاد می شود.

زبان:
فارسی
در صفحه:
7
لینک کوتاه:
magiran.com/p2441988 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.