کمال گرایی در کارورزان رشته پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1400

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه

 کمال گرایی دارای جنبه های مثبت و منفی است که می تواند پیامدهای متفاوتی در زمینه فردی و تحصیلی دانشجویان به همراه داشته باشد.

هدف

مطالعه حاضر با هدف بررسی نمره کمال گرایی و نقش عوامل جمعیت شناختی در دانشجویان کارورز رشته پزشکی عمومی انجام شد. 

روش ها

این پژوهش مقطعی در جامعه آماری کارورزان رشته پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1400 انجام شد. 200 نفر از این افراد به روش در دسترس در این مطالعه شرکت کردند و به پرسش نامه جمعیت شناختی و مقیاس کمال گرایی چند بعدی پاسخ دادند. آزمون های آماری تی مستقل و یو من ویتنی با نرم افزار SPSS نسخه 19 انجام شدند. 

یافته ها

نرخ مشارکت 5/84 درصد بود (169 نفر). نمره کمال گرایی منفی و مثبت به ترتیب (2/12±4/62) و (5/5±1/45) گزارش شد. دانشجویان در سنین کمتر از 25 سال، نمره بیشتری در زیرمقیاس نگرانی درباره اشتباه ها داشتند (0/002=P). دانشجویان پسر نمرات بیشتری در انتظارات والدینی (0/002=P) و معیارهای شخصی (0/044=P) داشتند. دانشجویان متاهل، نمرات بیشتری در انتظارات والدینی (031/0=P) و انتقادگری والدینی (002/0=P) و نمره کمتری در معیارهای شخصی (002/0=P) داشتند. دانشجویان با سابقه بیماری جسمانی، نمره بیشتری در معیارهای شخصی (0/006=P) و نمره کمتری در سازماندهی (0/045=P) داشتند. در دانشجویان متاهل،کمال گرایی منفی بیشتر (0/018=P) و کمال گرایی مثبت کمتر (0/018=P) گزارش شد.  

نتیجه گیری

نمره کمال گرایی منفی در سطح متوسط و کمال گرایی مثبت در سطح بالا قرار دارد و عوامل جمعیت شناختی مانند سن پایین، جنسیت و وضعیت تاهل بر مولفه های کمال گرایی موثر بودند.

زبان:
فارسی
صفحات:
304 -313
لینک کوتاه:
magiran.com/p2442028 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.