ارزیابی مقاومت تعدادی از ارقام توتون نسبت به پژمردگی فوزاریومی و نماتد ریشه گرهی در شرایط طبیعی مزرعه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

قارچ عامل پژمردگی فوزاریومی توتون (Fusarium oxysporum f.sp. nicotianae) و نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne incognita)، از عوامل بیماری‌ زای خاکزی توتون در ایران و جهان هستند. کاشت ارقام مقاوم به این عوامل بیماری‌ زا، مطمین ‌ترین و موثر ترین روش کنترل خسارت آن در مناطق آلوده کشور می‌ باشد. در این بررسی، مقاومت شش رقم توتون شامل BCE، K17، HBT8 ،Burley Geel3، Burley BB163 و 21 Burley در قالب طرح بلوک ‌های کامل تصادفی با سه تکرار در گرگان طی دو سال 94-1393 انجام شد. ارزیابی مقاومت پژمردگی فوزاریومی بر اساس روش مورمان و همکاران با مقیاس 4-0 به طور هفتگی و ارزیابی مقاومت به نماتد ریشه گرهی در انتهای فصل زراعی بر اساس تعداد گال، تعداد توده تخم و متوسط تعداد تخم در هر توده با مقیاس 10-0 انجام شد. ارزیابی شدت و سیر پیشرفت هر دو بیماری در ارقام مختلف نشان داد که شیوع این بیماری‌ ها با شروع فصل گرما و رطوبت هوا در مزرعه روندی افزایشی داشت. نتایج این تحقیق نشان داد که ارقام 21 Burley، Burley Geel3، Burley BB163 با شاخص حساسیت 8، 6 و 6 به ترتیب در گروه ‌های حساس و نیمه حساس قرار گرفته، رقم K17 با شاخص حساسیت 4 در گروه نیمه مقاوم و ارقام BCE و HBT8 با شاخص حساسیت 2 نسبت به عوامل بیماری‌زای خاکزی در گروه مقاوم قرار گرفتند. بر این اساس ارقام BCE و HBT8 به عنوان مقاوم‌ ترین ارقام در شرایط مزرعه شناخته شدند

زبان:
فارسی
صفحات:
25 -33
لینک کوتاه:
magiran.com/p2442032 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.