بررسی عنصر زبان در «گوساله سرگردان» از مجید قیصری (بر اساس الگوهای نوین ساختارگرایی و روایت شناسی)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
گوساله سرگردان، یکی از رمان های برجسته در حوزه جنگ از مجید قیصری است. از آنجا که یکی از مهم ترین ابزارهای هر نویسنده در خلق و آفرینش هر اثر هنری زبان است، این عنصر می تواند در سبک شخصی وی تاثیر بسزایی داشته باشد. هدف از نگارش این مقاله تبیین و بررسی عنصر زبان در رمان گوساله سرگردان از مجید قیصری  براساس الگوهای نوین ساختارگرایی و روایت پردازی است. نویسنده در این مقاله به دنبال جواب این پرسش است که عنصر زبان در داستان گوساله سرگردان چگونه نمود یافته است؟ روش کار در این پژوهش، کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی صورت گرفته است. در این پژوهش رمان گوساله سرگردان، در سه سطح واژگانی، نحوی و بلاغی بررسی شده است. حاصل پژوهش نشان می دهد که در سطح واژگانی اتباع، ترکیبات و واژه های جفتی و قرینه دار، اصطلاحات عربی، می تواند به عنوان یکی از شاخصه های این داستان در نظر گرفته شود. در سطح نحوی افعال حرکتی، جابه جایی ارکان جمله، حذف به قرینه لفظی و معنوی، ازجمله ویژگی زبانی در این سطح است. در سطح بلاغی ایجاز، کنایه، تشبیه و ضرب لمثل بسامد زیادی دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
137 تا 162
لینک کوتاه:
magiran.com/p2442495 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!