تاثیر تعاملی یک دوره تمرین هوازی و مصرف عصاره زعفران بر پروتئین واکنش گر C و TNF- αسرم موش های صحرایی متعاقب فعالیت هوازی حاد وامانده ساز

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

 تمرینات هوازی و زعفران تاثیرات مفیدی بر واکنش‌های التهابی دارند. تحقیق حاضر به منظور تعیین اثر تعاملی یک دوره تمرین هوازی و مصرف عصاره زعفران بر پروتیین واکنش‌گر C و فاکتور نکروز‌دهنده تومور آلفا سرم موش‌های صحرایی متعاقب فعالیت هوازی حاد وامانده‌ساز انجام شد.

روش ها

 در این مطالعه تجربی، 48 سر رت نژاد ویستار به ‌صورت تصادفی به چهار گروه مساوی: کنترلواکنش‌گر C، عصاره زعفران، تمرین هوازی و تمرین هوازی + عصاره زعفران تقسیم شدند. تمرین هوازی به مدت هشت هفته (پنج روز در هفته) انجام شد. عصاره زعفران روزانه صد میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت گاواژ خوراکی استفاده شد. در پایان تحقیق نیمی از موش‌ها بلافاصله پیش و نیمی ‌دیگر بلافاصله پس از وامانده شدن روی نوار گردان، قربانی شدند. میزان واکنش‌گر C و فاکتور نکروز‌دهنده تومور آلفا سرم با استفاده از روش الایزا سنجیده شدند. داده‌ها با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس یک‌طرفه در سطح معناداری 0/05 تجزیه ‌و تحلیل شدند.

یافته ها

 نتایج نشان داد اگرچه متعاقب وامانده‌سازی میزان واکنش‌گر C و فاکتور نکروز‌دهنده تومور آلفا سرم تمام گروه‌ها به‌طور معناداری افزایش یافت (0/05<p).> 

نتیجه گیری

 به نظر می‌رسد تمرین هوازی به‌تنهایی و توام با مصرف عصاره زعفران منجر به کاهش واکنش‌های التهابی متعاقب یک وهله فعالیت وامانده‌ساز می‌شود.
</p).>

زبان:
فارسی
صفحات:
358 -371
لینک کوتاه:
magiran.com/p2442869 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.