بررسی تاثیر موسیقی درمانی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان معده مراجعه کننده به بیمارستان منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل سال 1399

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

 امروزه استفاده از موسیقی‌درمانی در درمان بیماری‌های مزمن، از‌جمله سرطان کاربرد دارد. هدف این مطالعه بررسی تاثیر موسیقی‌درمانی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان معده مراجعه‌کننده به بیمارستان منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل در سال 1399 بود. 

روش ها

 این پژوهش یک مطالعه تجربی است که روی 74 نفر از بیماران مبتلا به سرطان معده بیمارستان امام خمینی (ره) شهر اردبیل بر اساس رضایت کتبی آگاهانه انجام شد. نمونه‌ها به صورت تصادفی ساده در دو گروه و به مدت سی دقیقه در پنج روز تحت آزمایش موسیقی‌درمانی قرار گرفتند. داده‌ها از طریق دو پرسش‌نامه اطلاعات جمعیت‍شناختی و کیفیت زندگی 36-SF جمع‌آوری و با استفاده از آزمون تی مستقل و تی زوجی با نرم‌افزار SPSS نسخه 22 و در سطح معناداری 0/05 تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها

 میانگین و انحراف معیار سن در گروه کنترل 14/00±53/38 و در گروه آزمایش 11/95±53/86 بود. بین میانگین نمرات کیفیت زندگی نمونه‌ها در گروه موسیقی‌درمانی قبل17/66±35/41 و بعد از آزمایش 14/35±53/51 ارتباط معنادار بود ((P<0/001. ابعاد جسمانی با میانگین و انحراف معیار 14/41±53/78 (0/001=P)، روانی17/31±44/88 (0/001=P) و اجتماعی 17/96±48/04 (0/003=P) گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در پرسش‌نامه ابزار نظرسنجی فرم کوتاه 36 موردی به شکل معناداری افزایش یافته بود.

نتیجه گیری

 با توجه به نتایج مطالعه، استفاده از موسیقی‌درمانی به عنوان روش غیر‌دارویی در کنار سایر آزمایشات درمانی می‌تواند بر ابعاد کیفیت زندگی بیماران تاثیرگذار باشد؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود مراکز بهداشتی و درمانی از این روش درجهت ارتقای کیفیت زندگی بیماران سرطانی استفاده کنند.

زبان:
فارسی
صفحات:
346 -357
لینک کوتاه:
magiran.com/p2442871 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.