جداسازی، شناسایی و تعیین حساسیت ضدمیکروبی آرکوباکتر بوتزلری جداشده از لاشه مرغ در کشتارگاه های شهرستان تنکابن

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
آرکوباکتر بوتزلری رایج ترین جنس از خانواده کمپیلوباکتریاسه است که به عنوان پاتوژن زیونوز و نوظهور شناخته شده است. هدف از این مطالعه جداسازی، شناسایی و تعیین حساسیت ضدمیکروبی سویه های آرکوباکتر بوتزلری نسبت به آنتی بیوتیک هایی است که در درمان بیماری های عفونی در انسان و حیوانات استفاده می شود. ازاین رو، 297 نمونه از لاشه مرغ در کشتارگاه های شهرستان تنکابن جمع آوری شد. کلنی های مشکوک با استفاده از تست بیوشیمیایی جداسازی و شناسایی شدند و از تکنیک واکنش زنجیره ای پلی مراز برای تکثیر ژن 16SrRNA و تایید نتایج فتوتیپی استفاده شد. الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آرکوباکتر بوتزلری نسبت به 16 آنتی بیوتیک به روش دیسک دیفیوژن و تعیین حداقل غلظت مهارکننده رشد سویه ها نسبت به تتراسایکلین، اریترومایسین و جنتامایسین به روش رقت سازی لوله ای تعیین گردید. از 36 سویه جداسازی و شناسایی شده، تمامی جدایه ها نسبت به پنی سیلین 100 درصد، آمپی سیلین 100 درصد و اگزاسیلین 100 درصد مقاومت نشان دادند و همچنین میزان مقاومت به تری متوپریم/سولفامتوکسازول 94/4 درصد، سیپروفلوکساسین 94/4 درصد، نالیدیکسیک اسید 91/7 درصد، آزیترومایسین 91/7 درصد و آموکسی سیلین 80/6 درصد ارزیابی گردید. از 36 جدایه آزمایش شده، تمامی ایزوله ها نسبت به جنتامایسین 100 درصد حساسیت نشان داده اند. 72 درصد سویه ها دارای حداقل غلظت مهارکنندگی≥128 (میکروژول بر میلی لیتر) و حداقل غلظت کشندگی≥256 (میکروژول بر میلی لیتر) نسبت به آنتی بیوتیک تتراسایکلین بودند. همچنین تعداد 10 سویه مقاومت دارویی چندگانه (27/77 درصد) و تعداد 24 سویه مقاومت دارویی گسترده (66/66 درصد) بوده است. یافته های تحقیق حاضر، وجود آرکوباکتر بوتزلری را در لاشه های مرغ و شیوع بالای مقاومت ضدمیکروبی نسبت به آنتی بیوتیک های مختلف را در این ناحیه نشان داد.
زبان:
فارسی
صفحات:
83 -94
لینک کوتاه:
magiran.com/p2443121 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.