اثر پوشش خوراکی کیتوزان حاوی عصاره گیاه اناریجه (Froriepia subpinnata) بر مدت زمان ماندگاری فیله ماهی تیلاپیای نیل در دمای یخچال

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
ترکیبات ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی طبیعی موجود در عصاره و اسانس گیاهان می توانند در پوشش های خوراکی برای بسته بندی محصولات غذایی مورد استفاده قرار گیرند. این پژوهش با هدف بررسی اثر پوشش خوراکی کیتوزان حاوی عصاره گیاه اناریجه بر طول دوره نگهداری فیله ماهی تیلاپیای نیل انجام گرفت. پس از تهیه ماهیان تازه، به غیراز گروه شاهد (تیمار اول)، فیله های ماهی با محلول 2 درصد کیتوزان (تیمار دوم)، محلول 2 درصد کیتوزان و 1 درصد عصاره اناریجه (تیمار سوم) و محلول 2 درصد کیتوزان و 2 درصد عصاره اناریجه (تیمار چهارم) پوشش دهی شده و به مدت 21 روز در دمای یخچال نگهداری شدند. در ابتدای دوره آزمایش و روزهای 7، 14 و 21 شاخص های شیمیایی (pH، بازهای ازته فرار و تیوباربیتوریک اسید) و شاخص های میکروبی (باکتری های مزوفیل، انتروباکتریاسه ها، باکتری های سرماگرا، کپک و مخمر) و ارزیابی حسی فیله ها انجام شد. به طورکلی، تیمارهای دارای پوشش کیفیت بهتری نسبت به گروه شاهد ازنظر شاخص های میکروبی و شیمیایی نشان دادند. همچنین تیمار پوشش داده شده با کیتوزان و عصاره 2 درصد گیاه اناریجه درزمینه شاخص های موردمطالعه تا روز 21 نسبت به گروه شاهد تفاوت معنی دار (0/05˂P) نشان داده و نسبت به دیگر تیمارها بهترین تیمار شناخته شد. پوشش دارکردن فیله های تیلاپیا با کیتوزان حاوی 2 درصد عصاره گیاه اناریجه موجب بهبود شاخص های شیمیایی و میکروبی و افزایش مدت نگهداری تا دو برابر بیشتر از شاهد و تا حداقل 14 روز شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
95 -108
لینک کوتاه:
magiran.com/p2443122 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.