بررسی مقایسه ای تاثیرآموزش خانواده محور و بیمار محور برخودکارآمدی و عزت نفس بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه و هدف

با توجه به شیوع بالای دیابت در دنیا و سیر پیشرفت بیماری، عواملی از قبیل خودکارآمدی و عزت نفس یکی از موضوعات مهم در مدیریت بیماری به شمار می آید. این مطالعه با هدف مقایسه آموزش خانواده محور و بیمار محور برخودکارآمدی و عزت نفس بیماران مبتلا به دیابت نوع2 انجام شد.

مواد و روش ها

این مطالعه نیمه تجربی بر روی 84 بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 انجام شد. پرسشنامه های استاندارد خودکارآمدی در مدیریت دیابت و عزت نفس کوپراسمیت استفاده گردید. نمونه ها پس از تخصیص تصادفی به دو گروه مداخله خانواده محور و بیمار محور در 7 جلسه آموزشی 45 دقیقه ای شرکت کردند و یک ماه پس از پایان مداخله مجدد پرسشنامه ها تکمیل گردید و داده ها با استفاده از آزمون های کای اسکویر و تی زوجی و مستقل در نرم افزار SPSS 20 تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها

شرکت کنندگان قبل از مداخله از لحاظ میانگین نمره خودکارآمدی و عزت نفس با یکدیگر اختلاف معناداری نداشتند(p>0.05) . پس از انجام مداخله با وجود این که میانگین نمره این دو متغیر در هر دو گروه افزایش یافته بود اما افزایش در گروه آموزش خانواده محور به طور معناداری بیشتر از گروه آموزش بیمار محور بود(p<0.001).
 

نتیجه گیری

نتایج حاکی از تاثیر بیشتر آموزش های خانواده محور نسبت به بیمار محور در راستای افزایش خودکارآمدی و عزت نفس بیماران مبتلا به دیابت است. در همین راستا پیشنهاد می شود آموزش خانواده محور در سایر زمینه های مرتبط با دیابت نیز مورد بررسی قرار گیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
1783 -1795
لینک کوتاه:
magiran.com/p2443233 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.