رابطه سبک زندگی و نگرش به بیماری با خستگی بیماری و نقش آنها در کنترل قند خون بیماران دیابتی نوع دو

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه و هدف

دیابت یکی از شایع ترین بیماری های متابولیک است که چالش بزرگ زندگی آنها کنترل قند خون می باشد. در نتیجه، این پژوهش با هدف تعیین رابطه سبک زندگی و نگرش به بیماری با خستگی بیماری و نقش آنها در کنترل قند خون بیماران دیابتی نوع دو انجام شد.

مواد و روش ها

این مطالعه مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش بیماران دیابتی نوع دو عضو انجمن دیابت ارومیه در سال 1400 بودند که بر اساس فرمول کوکران تعداد 208 نفر از آنها با روش نمونه گیری دردسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده ها پرسشنامه سبک زندگی (لعلی و همکاران، 1391)، مقیاس نگرش به بیماری (کلنر، 1987)، سیاهه خستگی چندبعدی (اسمتس و همکاران، 1995) و تست قند خون ناشتا بودند. برای تحلیل داده ها از روش های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با مدل همزمان در نرم افزار SPSS-22 استفاده شد.

یافته ها

یافته ها نشان داد که سبک زندگی با خستگی بیماری رابطه معنی دار منفی (50/0- =r) و نگرش به بیماری با خستگی بیماری رابطه معنی دار مثبت (27/0=r) داشتند و دو متغیر سبک زندگی و نگرش به بیماری به طورمعنی داری 6/27 درصد از تغییرات خستگی بیماری در بیماران دیابتی نوع دو را پیش بینی کردند (05/0>P). علاوه بر آن، سه متغیر سبک زندگی، نگرش به بیماری و خستگی بیماری به طورمعنی داری 1/24 درصد از تغییرات کنترل قند خون در بیماران دیابتی نوع دو را پیش بینی کردند (05/0>P).

نتیجه گیری

نتایج این مطالعه نشان دهنده نقش موثر سبک زندگی و نگرش به بیماری در پیش بینی خستگی بیماری و نقش موثر سه متغیر سبک زندگی، نگرش به بیماری و خستگی بیماری در پیش بینی کنترل قند خون در بیماران دیابتی نوع دو بودند. بنابراین، متخصصان سلامت برای کنترل قند خون در بیماران دیابتی نوع دو می توانند از طریق بهبود سبک زندگی و نگرش به بیماری و کاهش خستگی بیماری در آنها عمل نمایند.

زبان:
فارسی
صفحات:
1796 -1807
لینک کوتاه:
magiran.com/p2443234 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.