تعیین منشا رخداد معدنی سرب- روی (نقره) ورمزیار، کمربند فلززایی طارم- هشتجین: بر اساس داده های زمین شناسی، زمین شیمی و میان بارهای سیال

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

کانه زایی سرب- روی (نقره) در رخداد معدنی ورمزیار به صورت رگه کوارتز- سولفیدی درون توالی توف های حدواسط و اسیدی ایوسن رخ داده است. گالن، اسفالریت، پیریت، پسیلوملان و پیرولوزیت، کانه های فلزی و کوارتز، سریسیت و کلسیت، کانی های باطله می باشند. بافت های کانسنگ شامل دانه پراکنده، رگه- رگچه ای، برشی، شانه ای، پوسته ای، کاکلی، پرمانند، گل کلمی، تیغه ای و پرکننده فضای خالی است. چهار مرحله کانه زایی در ورمزیار قابل تشخیص است. مرحله اول کانه زایی با سیلیسی شدن سنگ های میزبان همراه با اندکی پیریت اکسیده مشخص می شود. مرحله دوم شامل رگه- رگچه های کوارتزی و برش های گرمابی است که حاوی مقادیر متغیری گالن و اسفالریت همراه با میزان اندکی پیریت می باشند. مرحله سوم با حضور کوارتز، کلسیت و اکسیدهای منگنز (پسیلوملان، پیرولوزیت و براونیت) در رگه ها و سیمان گرمابی برش ها مشخص می شود. مرحله چهارم شامل رگه- رگچه های کربناتی تاخیری است. دگرسانی های گرمابی شامل سیلیسی، آرژیلیک متوسط، کربناتی و پروپیلیتیک می باشد. شباهت الگوهای به هنجارشده عناصر کمیاب و کمیاب خاکی برای نمونه های کانه دار و نمونه های گرانیتی و توف های حدواسط، بیانگر ارتباط سیالات کانی ساز با توده گرانیتی و مشتق شدن آنها از این توده و همچنین شسته شدن عناصر از واحدهای توفی منطقه است. براساس داده های ریزدماسنجی، سیالات مسیول کانه زایی در ورمزیار، یک سیستم H2O-NaCl با دمای متوسط (249-135 درجه سانتی گراد)، شوری پایین (4/6-2/0 درصد وزنی معادل نمک طعام) و چگالی پایین (1-8/0 گرم بر سانتی متر مکعب) بوده است. بر اساس این داده ها، روند تکامل سیال کانه ساز با فرایندهای اختلاط سیالات و جوشش سیال هم خوانی دارد. ویژگی های رخداد معدنی ورمزیار با کانسارهای اپی ترمال فلزات پایه (نقره) نوع سولفیداسیون حدواسط قابل مقایسه است.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 -38
لینک کوتاه:
magiran.com/p2443273 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.