اثر کاربرد کودهای مختلف بر وضعیت رویشی نهال های زالزالک (monogyna Cratagus)، داغداغان (Celtis caucasica) و بنه (Pistacia atlantica) در نهالستان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

مطالعه حاضر با هدف تعیین مناسب ترین نوع کود به بررسی خصوصیات کمی نهال های سه گونه زالزالک، داغداغان و بنه تحت تیمارهای مختلف کوددهی در نهالستان اداره کل منابع طبیعی استان زنجان می پردازد. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با کودهای زیستی، کودهای زیستی و شیمیایی رهاشونده، کود ورمی کمپوست، کود دامی و کود شیمیایی و به دو صورت کاربرد یکباره و تدریجی انجام شد. در پایان فصل رویش (اوایل مهر ماه) به منظور اندازه گیری مشخصه ها، ابتدا از هر تیمار 3 گلدان به صورت تصادفی انتخاب شد و سپس مشخصه های قطر یقه، ارتفاع ساقه اصلی، طول ریشه (بلندترین ریشه) و حجم ریشه اندازه گیری شد. براساس نتایج در گونه زالزالک، بیشترین قطر یقه در تیمار ورمی کمپوست-تدریجی (0/1 ± 23/2 سانتی متر) و بیشترین طول ساقه در تیمار زیستی-تدریجی (53/1 ± 0/9 سانتی متر) مشاهده شدند. حجم ریشه تیمار کود ورمی کمپوست با 7/1 ± 33/33 سانتی متر مکعب بیشترین رشد را نشان داد. در گونه داغداغان بیشترین قطر یقه در تیمار زیستی-تدریجی (0/1 ± 21/2 سانتی متر)، بیشترین طول ساقه در تیمار دامی-تدریجی (2/4 ± 67/31 سانتی متر)، بیشترین طول ریشه در تیمار ورمی کمپوست-تدریجی (4/2 ± 68/36 سانتی متر) و بیشترین حجم ریشه در تیمار زیستی-شیمیایی-تدریجی (6/7 ± 0/25 سانتی متر) مشاهده شد. همچنین در گونه بنه بیشترین قطر یقه در تیمار کود ورمی کمپوست (9/2 ± 06/4 سانتی متر)، بیشترین طول ساقه در تیمار شیمیایی-تدریجی (4/4 ± 34/10 سانتی متر)، بیشترین طول ریشه نهال بنه در تیمارهای شیمیایی (8/1 ± 68/33 سانتی متر) و بیشترین مقدار حجم ریشه در تیمار ورمی کمپوست با 5/1 ± 34/7 سانتی متر مکعب مشاهده شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 -11
لینک کوتاه:
magiran.com/p2443318 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.