حساسیت تاج بارش تک درختان بلوط ایرانی (Quercus brantii var. persica) به رخداد باران در ناحیه رویشی زاگرس

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

روند روزافزون خشکیدگی درختان بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) در جنگل های زاگرس به چالش اصلی مدیریت جنگل در این ناحیه تبدیل شده است. هدف این پژوهش، تعیین حساسیت تاج بارش درختان بلوط ایرانی به مقدار باران در جنگل های زاگرس استان های لرستان و ایلام بود. برای بررسی روند بارندگی سالانه، از داده های بارش درازمدت دو ایستگاه خرم آباد و ایلام و آزمون من- کندال استفاده شد. در هر منطقه، پنج درخت بلوط دانه زاد تیپیک برای اندازه گیری باران و تاج بارش در دوره برگ دار انتخاب شدند. شیب رگرسیون خطی بین درصد تغییرات مقدار باران در مقابل درصد تغییرات تاج بارش، به عنوان میانگین ضریب حساسیت تاج بارش درنظر گرفته شد. نتایج نشان داد که بارش سالانه و میانگین رخداد باران در سال (6/6 میلیمتر در خرم آباد و 5/8 میلیمتر در ایلام)، در دوره درازمدت مورد بررسی، فاقد روند معنی داری بودند. بررسی رخدادهای حدی نشان داد، تعداد باران های بزرگ تر از 10 میلی متر در سال در ایلام، روندی کاهشی و تعداد باران های کمتر از دو میلی متر در سال در خرم آباد روندی افزایشی و معنی دار داشتند. ضریب حساسیت تاج بارش درختان به مقدار باران در ایلام به طور میانگین 3/3 و در خرم آباد 3/1 به دست آمد. در هر دو منطقه، حساسیت تاج بارش درختان به رخدادهای کوچکتر از میانگین، بیشتر از رخدادهای بزرگ تر از میانگین بود (ایلام 3/4 درمقابل 2/1 و خرم آباد 7/1 درمقابل 1/1). حساسیت زیاد تاج بارش درختان بلوط ایرانی به مقدار باران در صورت تداوم روند کاهشی مقدار باران در جنگل های خرم آباد و ایلام، منجر به کاهش تاج بارش و تسریع روند خشکیدگی در این جنگل ها خواهد شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
13 -24
لینک کوتاه:
magiran.com/p2443319 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.