اثر تیمار های سرمادهی و اسید جیبرلیک بر صفات جوانه زنی بذر سیاه گیله (L. Vaccinium arctostaphylos)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

جوانه زنی بذر سیاه گیله به دلیل رکود بذر با مشکلاتی روبرو است. این تحقیق با هدف بررسی تیمارهای چینه سرمایی و اسید جیبرلیک بر جوانه زنی بذر سیاه گیله انجام شد. به این منظور بذرهای رسیده این گونه از منطقه جنگلی فندقلو (جنگل سوها) جمع آوری شد. بعد از اعمال تیمار چینه سرمایی (4،3،2،1،0 و 5 ماهه) در دمای 4 درجه سانتی گراد و بدنبال آن تیمار با اسید جیبرلیک (0، 75 و150 میلی گرم در لیتر) به مدت 24 ساعت بصورت فاکتوریل با دو فاکتور چینه سرمایی و اسید جیبرلیک در قالب بلوک های کاملا تصادفی در سه تکرار در آزمایشگاه ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آلاروق اردبیل تحت آزمون جوانه زنی قرار گرفتند. نتایج نشان داد، بیشترین مقدار جوانه زنی (1/48 درصد) و سرعت جوانه زنی (95/1 عدد بذر در روز) با تیمار اسید جیبرلیک (غلظت 75میلی گرم بر لیتر) و بدون چینه سرمایی مشاهده شد. جوانه زنی بذر سیاه گیله به دلیل رکود بذر با مشکلاتی روبرو است. این تحقیق با هدف بررسی تیمارهای چینه سرمایی و اسید جیبرلیک بر جوانه زنی بذر سیاه گیله انجام شد. به این منظور بذرهای رسیده این گونه از منطقه جنگلی فندقلو (جنگل سوها) . به این منظور بذرهای رسیده. به این منظور بذرهای رسیده این گونه از منطقه جنگلی فندقلو (جنگل سوها) . به این منظور بذرهای رسیدهبه این منظور بذرهای رسیده این گونه از منطقه جنگلی فندقلو (جنگل سوها) . به این منظور بذرهای رسیدهبه این منظور بذرهای رسیده این گونه از منطقه جنگلی فندقلو (جنگل سوها) . به این منظور بذرهای رسیده

زبان:
فارسی
صفحات:
51 -60
لینک کوتاه:
magiran.com/p2443322 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.