بررسی تاثیر زیبایی شناسی رنگ و طرح کابینت چوبی آشپزخانه در انتخاب آن

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

زیبایی شناسی از مولفه های زیادی برخوردار است که طرح و رنگ از مهم ترین آن می باشد. یکی از زیباترین عناصر در آشپزخانه،کابینت آن است. این عنصر زیبا علاوه بر کاربردی که دارد، محوری ترین و اساسی ترین نقش را در شکل گیری دکوراسیون داخلی آشپزخانه را با رنگ و طرح ایجاد می کند. این پژوهش به بررسی تاثیر زیبایی شناسی طرح و رنگ کابینت چوبی آشپزخانه در انتخاب آن می پردازد. روش تحقیق این مقاله به صورت تحلیلی - توصیفی، پیمایشی و میدانی است. جامعه آماری و جمع آوری اطلاعات و تکمیل پرسشنامه تحقیق، استفاده کنند گان و سازنده گان کابینت چوبی دراستان اردبیل است. به منظور تعیین تاثیر متغیر مستقل زیبایی شناسی طرح و رنگ بر متغیر وابسته انتخاب کابینت چوبی از معادله رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد، مقدار ضریب همبستگی چندگانه مدل رگرسیونی زیبایی شناسی رنگ در انتخاب کابینت چوبی برابر 941/0 است. انتخاب رنگ بر اساس بافت طبیعی چوب برابر800/0 و بیشترین تغییرات متغیر وابسته است. مقدار ضریب همبستگی چندگانه مدل رگرسیونی زیبایی شناسی طرح (فرم) برابر 934/0 است. متغییر شکل های غیرهندسی با مقدار ضریب همبستگی پیرسون679/0 در بین زیبا شناسی طرح در اولویت نخست است و نیز می توان گفت، رابطه معنی داری بین دو متغیر مورد بررسی در پژوهش وجود دارد. علامت ضریب همبستگی بین دو متغیر مثبت است و بنابراین رابطه مستقیم افزایشی باهم دارند.

زبان:
فارسی
صفحات:
85 -94
لینک کوتاه:
magiran.com/p2443325 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.