اثر ترکیب هورمونی اکسین و سیتوکینین بر ریزازدیادی گیاه سوسن شرقی (Lilium oriental hybrid ‘Casablanca’) با استفاده از ریزنمونه ی فلس پیاز

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
تکثیر سوسن شرقی دورگ (Lilium oriental hybrid ‘Casablanca’)، به عنوان یک گیاه پیازدار چند ساله از خانواده ی لیلیوم (Liliaceae) در شرایط درون شیشه ای به دلیل فرآیند زمانبر تکثیر به روش طبیعی آن با استفاده از پیاز از اهمیت زیادی برخوردار است. از فنون کشت درون شیشه ای به دلیل باززایی سریع مواد گیاهی و تولید انبوه و یکنواخت گیاهان، در برنامه های اصلاحی و تولید تجاری سوسن ها استفاده می شود. در این تحقیق به منظور افزایش سرعت تکثیر، اثر غلظت های مختلف 6-بنزیل آدنین (BA؛ صفر، 5/0، 1 و 2 میلی گرم در لیتر) و ɑ-نفتالن استیک اسید (NAA؛ صفر، 1/0، 2/0 و 4/0 میلی گرم در لیتر) بر تکثیر درون شیشه ای سوسن شرقی دورگ کازابلانکا ارزیابی شد. فلس پیاز به عنوان ریزنمونه، محیط پایه ی MS به عنوان محیط کشت و زغال فعال به عنوان جاذب ترکیبات فنلی به منظور ممانعت از قهوه ای شدن محیط کشت و ریزنمونه استفاده شدند. بعد از 90 روز کشت، برخی صفات مرتبط با تکثیر درون شیشه ای از جمله رشد و نمو پیازچه ها، برگچه ها و ریشه ها اندازه گیری شدند. نتایج نشان دادند که بیشترین تعداد پیازچه (66/8) و ریشه (36/5) در محیط کشت غنی شده با 5/0 میلی گرم در لیتر BA همراه با 4/0 میلی گرم در لیتر NAA و بیشترین تعداد برگ (33/4) در محیط کشت حاوی 1 میلی گرم در لیتر BA همراه با 1/0 میلی گرم در لیتر NAA تولید شدند. بعد از تکثیر، گیاهچه ها برای سازگاری به بستری از کوکوپیت، پیت ماس و پرلیت به نسبت مساوی منتقل شدند که حدود 90 درصد از گیاهچه های باززایی شده بقا داشتند و از نظر ریخت شناسی شبیه پایه های مادری بودند. بر اساس نتایج حاصل از پژوهش، حضور هر دو تنظیم کننده ی رشد اکسین NAA و سیتوکینین BA برای ریزازدیادی بهینه (تولید پیازچه، برگچه و ریشه) بهینه ی سوسن شرقی دورگ کازابلانکا لازم است.
زبان:
فارسی
صفحات:
57 تا 69
لینک کوتاه:
magiran.com/p2443355 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!