تنوع نحوی در عربی مکتوب مدرن بررسی تغییرات درزمانی رفتار نحوی فعل التقی و ادوات شرطیه إذا و لو در روزنامه های عربی

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در مقاله پیش رو، تغییرات درزمانی رفتار نحوی فعل » التقی« و ادوات شرطیه »إذا« و » لو « در روزنامه های عربی بررسی شده است. برای این منظور روزنامه های پرشمارگان االهرام، المصری الیوم و الیوم السابع به علت دیرینگی و نثر استوار انتخاب شدند. داده ها از سال 1998 تا 2020 میالدی به روش میدانی با رویکرد توصیفی_ تحلیلی پیکرهبنیاد بررسی شدند. تحلیل داده ها نشان داد عربی مکتوب امروزی دچار تغییرات نحوی چشمگیری شده است. ازجمله نتایج به دست آمده اینکه؛ فعل التقی دیگر مانند گذشته همیشه همراه حرف جر /ب/ یا ظرف /مع/ به کار نمیرود و اخیرا استفاده از این گونه ملحقات همراه فعل، نادر شده است. إذا و لو شرطیه بهجای یکدیگر به کار برده میشوند. حروف ف یا ل بر سر جواب شرط إذا و لو بدون توجه به شرایط و قواعد نحوی به کار گرفته میشوند در حالی که وقوع حرف ف یا ل، بر سر جواب شرط إذا و لو، تابع شرایط مشخص است. بررسی تغییرات صرفی نحوی در عربی مکتوب مدرن می تواند به آموزش زبان عربی بر اساس زبان معیار و همچنین ترجمه صحیح متون عربی به فارسی کمک کند.

زبان:
عربی
صفحات:
121 -143
لینک کوتاه:
magiran.com/p2443510 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.