بررسی عوامل موثر بر طلاق در متقاضیان طلاق شهرستان سمنان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

یکی از معضلات روان - اجتماعی جوامع در حال حاضر، افزایش روز افزون طلاق و از هم پاشیدگی بنای خانواده می باشد. هدف از این مطالعه بررسی علل طلاق  در زوجین مراجعه کننده به دادگاه های خانواده شهر سمنان بوده است.

مواد و روش ها

در این مطالعه مقطعی، 335 نفر از متقاضیان طلاق مراجعه کننده به دادگستری سمنان از ابتدای سال 1397، وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه ی دو قسمتی بود. قسمت اول شامل ویژگی های دموگرافیگ و قسمت دوم شامل دلایل احتمالی طلاق که در مقیاس لیکرت 5 درجه ای تنظیم شده بود که فرد یکی از آن ها را در خصوص خودش انتخاب نمود.

یافته ها

میانگین ± انحراف معیار سن متقاضیان طلاق 6/8±1/31 سال، مدت ازدواج 9/43% آنان زیر 5 سال بوده است. با استفاده از تحلیل عاملی 8 عامل (34 گویه) استخراج شد. از نظر متقاضیان طلاق، عامل خشونت (عاطفی- فیزیکی) و پس از آن عامل فرهنگی اجتماعی بیش ترین اثر و عامل بی بند و باری کم ترین اثر را در تقاضای طلاق داشتند. در عامل فرهنگی اجتماعی، گویه "تفاوت های فرهنگی با همسر" و پس از آن "نبودن فرهنگ گفت وگو بین خانواده ها"، در عامل خشونت (عاطفی- فیزیکی)، گویه "تند خویی و عصبی بودن همسر" و در عامل مشکلات اقتصادی، گویه "مسیولیت پذیر نبودن در قبل معیشت خانواده" نقش بیش تری در تقاضای طلاق داشتند. زنان عامل های خشونت (عاطفی- فیزیکی)، مشکلات فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، عدم بلوغ عاطفی- فکری و بی بند و باری را موثرتر از مردان در تقاضای طلاق می دانستند (05/0> P).

نتیجه گیری

به طور کلی، یافته ها نشان داد انتخاب درست همسر که با شناخت کافی از شریک زندگی حاصل می شود، می تواند از بسیاری از مشکلات بعدی زوجین جلوگیری نموده و ضامن بقای خانواده باشد. در این راستا مد نظر قرار دادن طول مدت آشنایی مناسب برای وصول به آشنایی کافی زوجین از یک دیگر در زمینه های ویژگی های شخصی، فرهنگی اجتماعی، باورها و ارزش های یک دیگر می تواند کمک کننده باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
327 -337
لینک کوتاه:
magiran.com/p2443524 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.