ارتباط روش های پیشگیری از بارداری با کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در زنان سنین بالاتر و کم تر از 35 سال

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

بر اساس مطالعات پیشین، روش های پیشگیری از بارداری یکی از عوامل موثر بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در زنان جوامع مختلف بوده است. هدف این مطالعه بررسی ارتباط روش های پیشگیری از بارداری با کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در یک جمعیت شهری از زنان تهرانی بود.

مواد و روش ها

مطالعه مقطعی حاضر برروی زنان متاهل سنین باروری (20 تا 50 سال) ساکن منطقه 13 تهران در فاصله سال های 1394 تا 1396، انجام شد. اطلاعات جمعیت شناختی و روش های پیشگیری از بارداری با استفاده از پرسش نامه های معتبر و از طریق مصاحبه جمع آوری گردید. کیفیت زندگی مرتبط با سلامت توسط گونه ایرانی پرسش نامه SF-12v2 ارزیابی شد.  

یافته ها

میانگین سن مشارکت کنندگان 9/6±2/38 سال بود. روش غالب پیشگیری از بارداری درحدود نیمی از مشارکت کنندگان (9/46%) روش طبیعی بود. میانگین خلاصه امتیاز جسمانی و روان شناختی کیفیت زندگی در زنان 35-20 سال به ترتیب 9/9±6/49 و 3/10±6/46 و در زنان 50-35 سال به ترتیب 4/8±4/47 و 8/10±7/46 بود. به جز زیرمقیاس درد جسمانی در زنان 20-35 سال (005/0=P)، امتیاز کیفیت زندگی در هیچ یک از زیرمقیاس های آن، در زنان استفاده کننده از روش های مختلف پیشگیری از بارداری، تفاوت معناداری نداشت. در مدل تعدیل شده، شانس گزارش کیفیت زندگی ضعیف در بعد روان شناختی، در زنان 50-35 سال استفاده کننده از روش های هورمونی، 36/2 برابر زنان استفاده کننده از روش طبیعی بود (05/0=P، 57/5- 00/1=فاصله اطمینان 95%).

نتیجه گیری

نتایج مطالعه ی حاضر نشان داد در زنان 50-35 سال، استفاده از روش های هورمونی پیشگیری از بارداری در مقایسه با روش طبیعی، می تواند منجر به ارزیابی ضعیف تری از بعد روان شناختی کیفیت زندگی شود. این نتیجه در خصوص ابعاد جسمانی کیفیت زندگی برای هیچ یک از روش ها در گروه های سنی مورد مطالعه، مشاهده نشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
338 -346
لینک کوتاه:
magiran.com/p2443525 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.