بررسی اثرات ضد باکتریایی زهرخام و فراکشن های پروتئینی زهر عقرب Hottentotta saulcyi

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

بیماری های عفونی ناشی از عوامل باکتریایی یکی از شایع ترین علل مرگ ومیر در سراسر جهان می باشند. تعداد قابل توجهی از این عوامل، به یک یا چند آنتی بیوتیک مقاوم و برخی دارای مقاومت دارویی چندگانه بوده و تعدادی دیگر تقریبا به تمام آنتی بیوتیک های مرسوم مقاوم هستند. از زهر حاصل از گونه های متنوعی از عقرب ها، ترکیبات ضد میکروبی و ضد سرطانی مختلفی گزارش شده است. در بررسی حاضر، اثرات ضد باکتریایی زهر خام و فراکشن های پروتیینی زهر عقربHottentotta saulcyi مطالعه گردید.

مواد و روش ها

در این مطالعه ابتدا الگوی الکتروفورزی و کروماتوگرافی زهر خام عقرب مطالعه و سپس خواص ضد باکتریایی زهر خام و فراکشن های پروتیینی آن در غلظت های مورد نظر بر حسب میکروگرم در میلی لیتر در شرایط آزمایشگاهی  (in-vitro) با استفاده از سنجش حداقل غلظت مهاری با روش میکرودایلوشن (MIC) در باکتری گرم مثبت باسیلوس سوبتیلیس و باکتری گرم منفی اشریشیاکلی مورد بررسی قرار گرفت.

یافته ها

در الگوی Tricine SDS-PAGE زهر خام، 7 باند پروتیینی با وزن مولکولی 1/4 تا 104 کیلو دالتون مشاهده گردید. در مطالعات کروماتوگرافی 14 پیک اصلی جداسازی و جمع آوری شد که 9 فراکشن آن حاوی پروتیین بودند. نتایج این تحقیق نشان داد که زهر خام در غلظت 200 میکروگرم در میلی لیتر بر روی باکتری های گرم مثبت و گرم منفی دارای اثر مهاری معناداری بوده است. نتایج این مطالعه در مورد فراکشن های پروتیینی زهر خام نیز اثرات متنوعی را در باکتری های مورد سنجش نشان داد.

نتیجه گیری

نتایج این بررسی برای اولین بار نشان داد که زهر خام H. saulcyi و برخی از فراکشن های پروتیینی آن دارای خواص ضد باکتریایی می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
376 -387
لینک کوتاه:
magiran.com/p2443529 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.