سنتز سبز نانو ذرات اکسید روی توسط عصاره گیاه آویشن شیرازی (Zataria multiflora) و بررسی اثرات ضد میکروبی، سیتوتوکسیک و آپاپتوتیک آن روی رده سلولی HT-29

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

امروزه نانوذرات اکسید فلزات به عنوان یکی از کاندیدهای درمان سرطان مورد توجه قرار گرفته است. در مطالعه حاضر بیوسنتز نانوذرات اکسید روی توسط عصاره گیاه آویشن شیرازی (Zataria multiflora) برای اولین بار انجام شد و سپس اثرات ضدمیکروبی، اثرات سایتوکسیک و آپاپتوتیک آن روی رده سلولی سرطان کولون مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روش ها

نانوذرات اکسید روی (ZnO) با استفاده از عصاره آبی سرشاخه های گیاه آویشن شیرازی بیوسنتز شد. شکل، اندازه و ساختار نانوذرات سنتز شده توسط آنالیزهای EDS، XRD، FE-SEM، FTIR ارزیابی شد. اثر ضد میکروبی نانوذرات اکسید روی به روش MIC و اثرات سیتوتوکسیک آن علیه دو رده سلولی سرطانی کولون HT-29 و نرمال HEK-293 به روش MTT بررسی شد. بیان ژن p53 و Casp3 در سلول های تیمار شده با دوز IC50 با روش Real time PCR ارزیابی شد. نوع مرگ سلولی با روش فلوسایتومتری مشخص گردید.

یافته ها

نتایج نشان داد که نانوذرات ZnO با اندازه 35-95 نانومتر و به شکل صفحه ای سنتز شده که در اجتماعات ستاره ای شکل دیده شد. MIC نانوذرات اکسید روی علیه باکتری های مورد مطالعه بین μg/ml 200-100 گزارش شد. نتایج حاصل از MTT نشان داد که IC50 نانوذراتμg/ml  4/282 بوده و در این غلظت بیان ژن p53  و Casp3 به ترتیب به میزان 22/1 و 81/3 برابر افزایش پیدا کرده است که از لحاظ آماری معنادار بود. نتایج فلوسایتومتری میزان آپاپتوز 76% درصدی را نشان داد.

نتیجه گیری

نانوذرات ZnO سنتز شده توسط عصاره گیاه Z. multiflora می توانند به عنوان بخشی از فرمولاسیون داروی ضد توموری مورد استفاده قرار گیرند.

زبان:
فارسی
صفحات:
388 -396
لینک کوتاه:
magiran.com/p2443530 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.