مطالعه ی رابطه ی ساختمان -فعالیت کمی دوبعدی و داکینگ مولکولی مشتقات4-آنیلینوکینازولین به عنوان مهارکننده ی آنزیم تیروزین کیناز رسپتور فاکتور رشد اپیدرمی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

مشتقات مهارکننده ی آنزیم تیروزین کیناز رسپتور فاکتور رشد اپیدرمی (EGFR TKIs) نقش مهمی را در درمان سرطان ایفا می کنند. هدف از این مطالعه بررسی رابطه ساختمان-فعالیت دوبعدی (2D-QSAR) و داکینگ مشتقات 4-آنیلینوکینازولین به عنوان EGFR TKIs و دستیابی به یک مدل مناسب جهت پیش بینی فعالیت این ترکیبات می باشد.

مواد و روش ها

122 ترکیب حاوی ساختار 4-آنیلینوکینازولین جهت بسط مدل های رابطه ی ساختمان-فعالیت کمی دو بعدی (2D-QSAR) با استفاده از روش رگرسیون خطی چندگانه (MLR)، و روش های غیر خطی شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) و ماشین های بردار پشتیبانی (SVM) استفاده شد. مدل ها با استفاده از روش های اعتبارسنجی داخلی و خارجی معتبرسازی شدند. داکینگ مولکولی بر روی ترکیبات 32، 75 و 98 با بیش ترین pIC50 با استفاده از نرم افزار AutoDock 4.2 انجام گرفت.

یافته ها

توصیف گرهای انتخاب شده نشان دادند که الکترونگاتیویته اتمی، قابلیت ایجاد پیوند هیدروژنی، میزان لیپوفیلیسیته و شکل و حجم مولکولی از عوامل موثر بر فعالیت این ترکیبات هستند. معیارهای آماری مربوط به تفسیر و اعتبارسنجی مدل ها در بازه مناسبی قرار گرفتند. مدل به دست آمده با روش ANN با کم ترین میانگین خطای مطلق 365/0 برای سری آموزش و آزمون بهترین مدل انتخابی بود. در مطالعات داکینگ مولکولی ترکیب 75 به عنوان قوی ترین ترکیب در مهار TK، انرژی اتصال 33/8- کیلوکالری بر مول را نشان داد.

نتیجه گیری

نتایج نشان داد که همه مدل ها به خوبی می توانند فعالیت ترکیبات را پیش بینی کنند. هم چنین ترکیبات با قدرت مناسب به جایگاه فعال رسپتور متصل شدند. تمامی فرآیندها از اعتبار کافی برخوردار بودند.

زبان:
فارسی
صفحات:
405 -420
لینک کوتاه:
magiran.com/p2443532 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.