تاثیر زوج درمانی به شیوه بهزیستی درمانی بر افسردگی، کیفیت زندگی زناشویی، خوش بینی و بهزیستی اجتماعی در افراد با بیماری قلبی عروقی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

 این مطالعه با هدف تعیین تاثیر زوج درمانی به شیوه بهزیستی درمانی بر افسردگی، کیفیت زندگی زناشویی، خوش بینی و بهزیستی اجتماعی در افراد با بیماری قلبی عروقی انجام شد.

زمینه

 افراد مبتلا به بیماری قلبی عروقی دارای مشکلات فراوانی در زندگی زناشویی و سلامت هستند و احتمالا یکی از روش های موثر بر بهبود ویژگی های زندگی زناشویی و مرتبط با سلامت آنها، روش زوج درمانی به شیوه بهزیستی درمانی است.

روش کار

 این مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه پژوهش افراد مبتلا به بیماری قلبی عرقی مراجعه کننده به بیمارستان قلب وعروق جوادالایمه شهر مشهد در نیمه اول سال 1400 بودند که از میان آنان، 30 زوج پس از بررسی ملاک های ورود به مطالعه و همتا شدن بر اساس تحصیلات، جنسیت، سن و مدت ابتلا به بیماری قلبی عروقی با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و با روش تصادفی ساده با کمک قرعه کشی در دو گروه مساوی قرار گرفتند. گروه آزمون 8 جلسه 90 دقیقه ای (هفته ای دو جلسه) به صورت گروهی و حضوری تحت زوج درمانی به شیوه بهزیستی درمانی قرار گرفت و در این دوران، افراد گروه کنترل آموزشی دریافت نکردند. داده ها با پرسشنامه های خودگزارش دهی افسردگی، کیفیت زندگی زناشویی، خوش بینی و بهزیستی اجتماعی گردآوری و با آزمون های کای دو، تی مستقل و تحلیل کوواریانس چندمتغیری در نرم افزار SPSS نسخه 19 تحلیل شدند.

یافته ها

 گروه های آزمون و کنترل از نظر تحصیلات، جنسیت، سن و مدت ابتلا به بیماری قلبی عروقی تفاوت معنی داری نداشتند. قبل از مداخله، بین میانگین نمرات افسردگی، کیفیت زندگی زناشویی، خوش بینی و بهزیستی اجتماعی گروه های آزمون و کنترل تفاوت معنی داری وجود نداشت، اما بعد از مداخله، بین میانگین نمرات گروه ها در هر چهار متغیر وابسته تفاوت معنی داری دیده شد (0/0001≤p). روش زوج درمانی به شیوه بهزیستی درمانی باعث کاهش افسردگی (0/0001P≤ ,192/046F=) و افزایش کیفیت زندگی زناشویی (0/0001P≤ ,329/770F=)، خوش بینی (0/0001P≤ ,230/267F=) و بهزیستی اجتماعی (0/0001P≤ ,359/588F=) در افراد مبتلا به بیماری قلبی عروقی شد.

نتیجه گیری

نتایج این پژوهش حاکی از تاثیر زوج درمانی به شیوه بهزیستی درمانی بر کاهش افسردگی و افزایش کیفیت زندگی زناشویی، خوش بینی و بهزیستی اجتماعی در افراد مبتلا به بیماری قلبی عروقی بود. بنابراین، درمانگران و متخصصان سلامت می توانند از روش مذکور برای بهبود ویژگی های زندگی زناشویی و مرتبط با سلامت استفاده نمایند.

زبان:
فارسی
صفحات:
90 -101
لینک کوتاه:
magiran.com/p2443734 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.