بررسی تاثیرات تنش کم آبیبر پارامترهای فتوسنتزی در گیاه مریم گلیاز طریق روش JIP-تست

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

تنش کم آبی یکی از مهمترین تنش های غیر زیستی است که می تواند بر رشد و نمو گیاهان موثر باشد. گیاه مریم گلی نیز یکی از گیاهان دارویی مهم است که دارای خواص دارویی متعددی می باشد.

روش

در پژوهش حاضر تاثیرات سطوح متفاوت کم آبی شامل 25، 50، 75 و 100 درصد ظرفیت زراعی خاک بر روی پارامترهای فتوسنتزی در دو گونه حساس و مقاوم گیاه مریم گلی از طریق روش JIP- تست مورد بررسی قرار گرفت.

یافته ها

نتایج این تحقیق نشان داد که با افزایش تنش کم آبی از میزان مراکز فعال واکنش (RC/CS)، میزان انتقال الکترون در سیستم فتوسنتزی (ETo/CS)،کارایی واکنش های نوری در فتوسیستم II (φPo /(1- φPo))، کارایی واکنش های بیوشیمیاییدر زنجیره انتقال الکترون (ψo /(1- ψo))، کارایی رسیدن الکترون به فتوسیستم I(δRo/(1- δRo)) و شاخص کارایی انتقال الکترون از ابتدای فتوسیستم II تا انتهایI (PI total)کاسته شده است و میزان اتلاف انرژی در کلروفیل های آنتن (DIo/CS)افزایش یافته است.

نتیجه گیری

نتایج این تحقیق نشان داد که تاثیرات منفی تنش کم آبی بر این پارامترها در گونه حساس مریم گلی (Salvia officinallis) بیش از گونه مقاوم (Salvia virgata) بوده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
15 -27
لینک کوتاه:
magiran.com/p2443795 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.