برآورد ارزش اقتصادی آب در بخش کشاورزی (مطالعه موردی باغات شهرستان گچساران)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

به علت محدودیت منابع آبی در کشور، تعیین ارزش اقتصادی آب به عنوان رویکردی جدید، در مدیریت و بهره برداری از منابع آب ضروری به شمار می آید. بر این اساس هدف کلی این پژوهش برآورد ارزش اقتصادی آب در باغات شهرستان گچساران می باشد.

روش

جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل باغداران شهرستان گچساران است که تعداد آنان 2900 نفر بود. برای انتخاب نمونه آماری از جدول کرجسی و مورگان استفاده شد و بر اساس این جدول تعداد افراد نمونه 262 نفر تعیین شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که برای سنجش روایی آن از پانل متخصصان و برای محاسبه پایایی ابزار گردآوری تحقیق از آزمون آلفای کرنباخ استفاده گردید. مقدار آلفای کرونباخ کل پرسشنامه78/0 بدست آمد که این مقدار برای انجام تحقیق قابل قبول می باشد.

نتایج

با توجه به مجموع کشش های تولیدی نهاده های تابع کاب-داگلاس میزان بازده نسبت به مقیاس محصولات باغی در شهرستان گچساران در سال 1396، 7.55 می باشد که نشان می دهد با افزایش 7.55 درصدی نهاده های تولید در شهرستان گچساران، عملکرد محصولات باغی 7.55 درصد افزایش می یابد. به منظور تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی، از توابع تولید کاب داگلاس، ترانسندنتال و ترانسلوگ استفاده شده است.

نتیجه گیری

نتایج حاصل از برآورد توابع تولید مورد بررسی نشان داد تابع کاب داگلاس با توجه به سادگی و ضرایب معنی دار نسبت به سایر توابع (ترنسندنتال و ترانسلوگ) برتری داشت و برآورد ارزش اقتصادی آب بر اساس آن برابر با 585،060 ریال می باشد

زبان:
فارسی
صفحات:
57 -72
لینک کوتاه:
magiran.com/p2443797 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.