تاثیر تغییر کاربری مراتع بر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک با تاکید بر پایداری خاکدانه ها (مطالعه موردی: مراتع صلوات آباد سنندج)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر تبدیل مرتع به کاربری های زراعی و باغی بر ویژگی های مهم خاکی از جمله پایداری خاکدانه در حوضه صلوات آباد در شرق سنندج انجام شد. برای این منظور، همزمان با رشد غالب گیاهان با پیمایش صحرایی چهار کاربری شامل 1) مرتع 2) باغ 3) نخودزار 4) گندم زار به عنوان محدوده مطالعاتی انتخاب شدند و 42 نمونه خاک به صورت تصادفی-سیستماتیک برداشت گردید. سپس فاکتورهای فیزیکی-شیمیایی خاک شامل پایداری خاکدانه، نیتروژن کل، کربن کل و کربن آلی ذره ای هر نمونه در آزمایشگاه اندازه گیری شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد که در اثر تبدیل مرتع به سه کاربری باغ، نخودزار و گندم زار، پایداری خاکدانه، کربن آلی ذره ای در سطح 5 درصد، کربن آلی کل و نیتروژن کل در هر سه کاربری در سطح 1 درصد به طور معنی داری کاهش یافتند. در کاربری های باغ، نخود و گندم، پایداری خاکدانه به ترتیب 51/35، 94/25 و 56/19 درصد، کربن آلی ذره ای به ترتیب 5/62، 16/79 و 75 درصد، کربن آلی کل به ترتیب 63/23، 50 و 09/49 درصد و نیتروژن کل به ترتیب 25/31، 5/62 و 75 درصد کاهش نشان داد. با توجه به نتایج این تحقیق تبدیل مراتع به هر کدام از کاربری های زراعی و باغی غیرقابل قبول است اما در صورت اجبار به تبدیل، کاربری باغ پیشنهاد می گردد زیرا باغ اثرات منفی کمتری نسبت به گندم زار و نخودزار برروی فاکتورهای کیفی خاک دارد. همچنین در تبدیل کاربری مرتع به زراعی تاکید می گردد در حد امکان جهت حفظ تعادل بین ورود و خروج زی توده ورودی به بستر خاک، از خروج یا آتش سوزی باقیمانده کاه و کلش، یا چرای دام پس از برداشت محصول جلوگیری شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
31 -40
لینک کوتاه:
magiran.com/p2443804 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.