برنامه ریزی راهبردی پایدار برای حفاظت از خرس سیاه بلوچی (Ursus thibetanus gedrosianus) در جنوب استان کرمان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف از تحقیق حاضر، تحلیل نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت ها در حفاظت از خرس سیاه بلوچی در جنوب استان کرمان با استفاده از رویکردهای کمی و کیفی و ارایه برنامه مدیریت راهبردی پایدار جهت حفظ و بقای این گونه است. با استفاده از پرسشنامه، فهرست عوامل محیط داخلی و خارجی مدیریت محیط زیستی جمعیت خرس سیاه در استان کرمان تدوین شد. میزان اهمیت نسبی این عوامل وزن دهی شده و ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی ترسیم و سپس با تشکیل ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی، راهبردهای مختلف اولویت بندی شدند. به طورکلی، تعداد 11 نقطه قوت داخلی، 4 نقطه ضعف داخلی، 5 فرصت خارجی و 4 تهدید خارجی، شناسایی شد. نمره نهایی ماتریس عوامل داخلی (2/0418=IFE) نشان می دهد که نقاط ضعف بیشتر از نقاط قوت بوده و نمره ماتریس عوامل خارجی (2/07462=EFE) نشان می دهد که در حل مشکل تعارض، تهدیدهای بیشتری نسبت به فرصت ها وجود دارد. نتایج حاصل از ماتریس ارزیابی موقعیت و ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی نشان داد که راهبردهای تدافعی برای حفاظت از خرس سیاه بلوچی در جنوب کرمان لازم است. اجرای مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های توسعه ای و عمرانی در مناطق زیستگاهی خرس سیاه به عنوان اولین اولویت راهبردهای تدوین شده، تعیین شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
23 -38
لینک کوتاه:
magiran.com/p2443852 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.