توظیف الهرمنوطیقا النسویه فی تاویل الکتاب المقدس

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

إن الحدیث عن العلاقه بین لاهوت التحریر وتفسیر الکتاب المقدس بصفه عامه، والبحث فی الدور الذی یلعبه الکتاب المقدس فی کفاح النساء من اجل التحرر بصفه خاصه، لهی امور تشبه الدخول فی حقل الغام فکری و عاطفی. یجب علینا ان نعین ونکشف التناقضات الواقعه بین التاویل التاریخی و علم اللاهوت المنهجیه بین البحث العلمی المجرد من الاعتبارات القیمیه والدراسات النابعه من موقع الدعم والمسانده، بین التصورات الموضوعاتیه الکونیه المسبقه فی اللاهوت الاکادیمی والانحیاز النقدی فی لاهوت التحریر، ویتطلب تحقیق ذلک فی مقاله قصیره بالضروره عملیه تبسیط وتصنیف سطحی لمجموعه مرکبه من القضایا اللاهوتیه.إن إثاره قضیه معنی الکتاب المقدس وحجیته المعاصرین من منظور لاهوتی نسوی، و القیام بذلک من موقع المراه المهمش داخل الموسسه الاکادیمیه ، لهو امر یفتح الباب لمخاطره ثلاثیه الابعاد. فلسوف یرفض اللاهوتیون والمفسرون المنتمون إلی الموسسه الاکادیمیه ذلک المسعی بدعوی انه غیر علمی و منحاز ومحکوم بشکل واضح بقضایا معاصره، مما یجعله غیر تاریخی، او سیرفضون قبوله بوصفه قضیه تفسیریه او لاهوتیه جاده بسبب ان إمراه هی التی اثارت تلک القضیه. ولسوف یری اللاهوتیون التحریریون والسیاسیون فی احسن الاحوال ان ذلک المسعی النسوی اللاهوتی یشکل قضیه واحده ضمن قضایا اخری، او یعثونه فی اسوا الاحوال قضیه الطبقه الوسطی، ای قضیه بعیده عن مجال کفاح المقهورین.

زبان:
عربی
صفحات:
39 تا 66
لینک کوتاه:
magiran.com/p2444258 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!