بررسی میزان تخریب سیمای سرزمین در منطقه حفاظت شده دنا بین سال های 1388 تا 1398

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
این مطالعه ارزیابی به منظور بررسی تخریب سیمای سرزمین در منطقه حفاظت شده دنا در استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از سنجه های سیمای سرزمین در دوره زمانی بین سال های 1388 تا 1398 و نقش فعالیت های انسانی با توجه به مشخصه های طبیعی منطقه می باشد. برای انجام تحقیق، از تقسیمات سیاسی دهستان های منطقه به عنوان واحدهای مطالعاتی استفاده شد. جهت کمی سازی سنجه های سیمای سرزمین از همپوشانی نقشه پوشش -کاربری اراضی و شبکه راه های ارتباطی منطقه استفاده شد. با توجه به مدل تخریب سیمای سرزمین، مقادیر درجه آسیب پذیری بوم شناختی، تعیین شدت فعالیت های انسانی و میزان تخریب سیمای سرزمین برای هر یک از دهستان های نه گانه منطقه محاسبه شد. نتایج نشان داد که دهستان های پاتاوه، پادنا وسطی و سادات محمودی به ترتیب با اعداد 26، 24 و 23 دارای بالاترین عدد تخریب سیمای سرزمین هستند و دهستان سررود شمالی با عدد 3/5 دارای کمترین عدد تخریب سیمای سرزمین می باشد. همچنین، 43/4 درصد از منطقه دارای درجه تخریب خیلی شدید، 22/8 درصد از منطقه دارای تخریب شدید، 16/6درصد از منطقه دارای تخریب متوسط و 17/2 درصد از منطقه دارای تخریب کم است. مناطقی که دارای درجه تخریب شدید و خیلی شدید هستند باید از لحاظ حفاظتی مورد توجه قرار گیرند. جلوگیری از توسعه اراضی کشاورزی در این مناطق به ویژه جلوگیری از توسعه کشاورزی در زیر اشکوب جنگل و به دنبال آن جلوگیری از تبدیل اراضی زراعی زیر اشکوب جنگل به باغات از مهمترین اقدامات اولیه حفاظتی در این رابطه می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
677 -693
لینک کوتاه:
magiran.com/p2444336 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.