بررسی وضعیت مولفه های فرهنگ کار مبتنی بر دیدگاه اسلامی در سازمان محیط زیست کشور

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
فرهنگ کار مبتنی بر دیدگاه اسلامی در سازمان ها، یکی از مهمترین روش های نجات کشورها از مشکلات اقتصادی به خصوص در کشورهای توسعه نیافته است. هدف مطالعه حاضر، بررسی وضعیت فرهنگ کار مبتنی بر دیدگاه اسلامی در سازمان محیط زیست کشور است. در این مطالعه توصیفی پیمایشی، گروهی از خبرگان آشنا با تیوری های فرهنگ کار مبتنی بر دیدگاه اسلامی به صورت گزینشی انتخاب شدند و گروه دیگر، شامل همه کارکنان دارای رتبه سازمانی خبره و عالی در سازمان محیط زیست کشور در 31 استان بودند که با توجه به فرمول کوکران 400 نفر از آن ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش جمع آوری داده ها پرسش نامه بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی، استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t تک متغیره، آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی) استفاده شد. ابعاد و مولفه های فرهنگ کار مبتنی بر دیدگاه اسلامی بر اساس معیارهای پیشنهادی کارشناسان و خبرگان شامل عوامل فردی (نیاز به موفقیت، حس استقلال طلبی و تمایل به قدرت)، سازمانی (مشتری مداری، مدیریت منابع مالی و حفظ موقعیت سازمان)، اجتماعی (مشارکت و کار تیمی، اعتماد و رفاه کارکنان)، محیطی (دستیابی به اهداف عملکردی، خلاقیت گرایی و مداخلات سیاسی) و تکنولوژیک (تفکر و تجزیه و تحلیل، شیوه های آموزش کارکنان و مهارت های ارتباطی) بودند. بر اساس خروجی آزمون فریدمن «عوامل سازمانی» و «حفظ موقعیت سازمان» بر اساس اولویت در رتبه نخست قرار گرفتند. متغیر فرهنگ کار مبتنی بر دیدگاه اسلامی و ابعاد آن در وضع مطلوب قرار داشتند.
زبان:
فارسی
صفحات:
716 -726
لینک کوتاه:
magiran.com/p2444339 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.