بررسی اثر صنعتی شدن و شهرنشینی بر مصرف انرژی با استفاده از رگرسیون آستانه ای

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مصرف سوخت های فسیلی و انتشار گازهای گلخانه ای، پیامدهای مختلف زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی را به دنبال دارد. نرخ شهرنشینی و رشد صنایع در کشورهای در حال توسعه، از آغاز قرن 21 رشد چشمگیری داشته و مصرف بالای سوخت های فسیلی و انتشار گازهای گلخانه ای را افزایش داده است. در این مطالعه عوامل موثر بر مصرف انرژی در دوره زمانی 1969 تا 2017 و با استفاده از مدل رگرسیون آستانه ای به اجرا درآمد. متغیر نرخ رشد شهرنشینی به عنوان شاخصی از مهاجرت و نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی کل به عنوان شاخصی از صنعتی شدن متغیرهای آستانه ای استفاده شدند. اثرات عوامل مختلف بر مصرف انرژی در آستانه های این دو متغیر، برآورد شد. نتایج آزمون، وجود دو آستانه برای هر یک از متغیرهای آستانه ای را تایید نمود که در متغیر نرخ رشد شهرنشینی، مقادیر آستانه ای برابر 0/940و 1/416 درصد به دست آمد و برای متغیر نرخ صنعتی شدن این مقادیر آستانه ای برابر 3/687 و 3/808 درصد محاسبه شد. نتایج نشان داد که نرخ رشد شهرنشینی و جمعیت شهری، به ترتیب اثرات منفی و مثبت بر مصرف انرژی دارند. همچنین در شرایطی که رشد شهرنشینی و صنعتی شدن دامنه های میانه را طی می کنند، پدیده های اجتماعی و اقتصادی نظیر مهاجرت و تمرکز سیستم های مالی، اداری و اعتباری موجب تشدید اثرات این عوامل را به دنبال خواهد داشت. با افزایش مصرف انرژی ناشی از دو عامل فوق می توان انتظار داشت، افزایش تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخصی اساسی از توسعه اقتصادی حاصل گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
759 -775
لینک کوتاه:
magiran.com/p2444342 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.