شناسایی مناطق آب و هوایی مناسب پرورش زنبور عسل استان اصفهان، با رویکرد ترکیبی منطق فازی و گرده شناسی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در نگاه سیستمی، عوامل متعددی در تناسب محیط زیست طبیعی برای صنعت زنبورداری نقش آفرینی دارد. در این پژوهش در ابتدا شناسایی مناطق مناسب سطح استان برای پرورش زنبور عسل بر اساس عناصر مختلف اقلیمی و جغرافیایی با استفاده از روش تحلیل فازی و روی هم گذاری فازی عناصر فیزیکی و انسانی موجود در سطح استان انجام، و مناطق مستعد پرورش زنبور عسل مشخص شد. سپس با نمونه گیری عسل در منطقه مورد مطالعه و تحلیل شیمیایی و گرده شناسی عسل (ملیسوپالینولوژی) تلاش شد تا با تلفیق نتایج حاصل از دو روش مناطق مستعد استان برای صنعت تولید عسل با کیفیت شناسایی شود. بر اساس نتایج تحلیل فازی، حدود 85 درصد سطح استان برای زنبورداری و تولید عسل نامناسب است و تنها حدود 14 درصد سطح این استان مناسب تشخیص داد شد. در مجموع مناطق مستعد صنعت پرورش زنبور و تولید عسل را می توان در حد وضعیت خوب برای 8/5درصد و وضعیت متوسط برای حدود 6 درصد سطح استان برآورد نمود. بر اساس نتایج تحلیل شیمیایی و گرده شناسی عسل از بین 60 نمونه عسل ارسالی به آزمایشگاه تنها 39 نمونه عسل همراه با گرده (عسل اصل) و بقیه تقلبی و بدون گرده شناسایی شد. تحلیل شیمیایی عسل نشان داد که نمونه های عسل مرغوب ازچهار شهرستان استان شامل فریدونشهر، سمیرم، خوانسار و نجف آباد به دست آمد.، نتایج این پژوهش نشان داد که در مناطق غربی استان در مجموع هم از دیدگاه تحلیل فازی و تحلیل گرده شناسی و شیمیایی مناسب برای سرمایه گذاری صنعت تولید عسل با کیفیت است. همچنین شهرستان سمیرم برای تولید عسل دارویی گون مناسب شناسایی شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
776 -796
لینک کوتاه:
magiran.com/p2444343 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.