مطالعه کیفیت آب رودخانه های بالیقلی چای و قره سو دره رود با استفاده از شاخص های زیستی بی مهرگان کفزی و شاخص کیفیت منابع آب ایران (IRWQISC)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
رودخانه های بالیقلی چای و قره سو دره رود، دو رودخانه اصلی استان اردبیل هستند که در سال های اخیر با توجه به شرایط اقلیمی و برداشت های بی رویه آب، متحمل تغییرات نامطلوبی شده اند. در مطالعه حاضر، ارزیابی وضعیت کیفی آب این رودخانه ها بر مبنای بررسی شاخص های مرتبط با حضور و فراوانی بی مهرگان کفزی و همچنین شاخص کیفیت منابع آب ایران (IRWQISC) صورت گرفته است. در این راستا، فراوانی بی مهرگان کفزی و شاخص های تنوع شانون-وینر (H')، شاخص یکنواختی سیمپسون (λ) و شاخص FBI و همچنین سطوح شاخص IRWQISC در تعداد 18 ایستگاه در بهار 1397 بررسی گردید. تعداد 12 خانواده از بی مهرگان کفزی شناسایی شد؛ به طوری که بیشترین و کمترین حضور مربوط به خانواده های Baetidae و Chironomidae و Asellidae بود. سطوح شاخص تنوع شانون-وینر (H') در بیشتر نقاط نمونه برداری بین مقادیر 0/4 و 0/6 به دست آمد. مقادیر شاخص سیمپسون (λ) در بیشتر ایستگاه ها بین 0/3 و 6/6 متغیر بود. مقادیر به دست آمده شاخص FBI نمایانگر وضعیت کیفی متوسط تا بسیارخوب در نقاط نمونه برداری بود، در صورتی که مقادیر محاسبه شده شاخص IRWQISC بیانگر وضعیت های کیفی بد و نسبتا بد برای ایستگاه های مورد بررسی بود. در مجموع، نتایج حاصل بیانگر وضعیت کیفی متوسط برای رودخانه های مورد مطالعه بود که اهمیت تصمیم گیری و برنامه ریزی مناسب جهت بهبود سلامت این اکوسیستم های رودخانه ای را دوچندان می سازد.
زبان:
فارسی
صفحات:
797 -808
لینک کوتاه:
magiran.com/p2444344 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.