تاثیر آموزش مجازی حفاظت از محیط زیست بر نگرش و عملکرد زیست محیطی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

بسیاری از تهدیدهای زیست محیطی، پیامد رفتار انسانی است. آموزش و  تغییر در رفتار انسانی می تواند این مشکلات زیست محیطی را کاهش دهد. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر آموزش مجازی حفاظت از محیط زیست برنگرش و عملکرد زیست محیطی دانش آموزان مقطع ابتدایی بوده است. جامعه آماری شامل دانش آموزان دختر پایه ششم مقطع ابتدایی شهر آبیک در سال تحصیلی 99- 1398 بود. برای این تحقیق، 60 دانش آموز با روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و شاهد قرار گرفتند. گروه آزمایش به مدت یک ماه (سه جلسه در هفته) در معرض آموزش مجازی حفاظت از محیط زیست قرار گرفتند. از پرسشنامه های استاندارد نگرش زیست محیطی و عملکرد زیست محیطی et برای جمع آوری داده ها استفاده شد و روایی آن ها به صورت صوری و پایایی آن نیز از طریق آلفای کرونباخ برای عملکرد زیست محیطی 0/859 و برای نگرش زیست محیطی 0/825 تعیین شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که تفاوت معنی دار بین نمره های پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش در نگرش  و عملکرد محیط زیستی وجود دارد (05/0P<). یافته ها تاکید می کنند که آموزش زیست محیطی مجازی متناسب با سن،تاثیر مهمی در بهبود نگرش و عملکرد زیست محیطی دانش آموزان دارند و از این رو می توان آن را به عنوان یکی از راهکارهای پیشگیری از تخریب محیط زیست دانست.

زبان:
فارسی
صفحات:
505 -516
لینک کوتاه:
magiran.com/p2444357 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.