تحلیل ساختار عاملی مقیاس جهت گیری ارزشی اعضای هیئت علمی در دانشگاه شیراز

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

 ارزش ها از بنیادی ترین عوامل جهت دهنده رفتارهای انسانی در هر جامعه ای به شمار می آیند و نقش مهمی را در رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایفا می کنند. از این رو پژوهش حاضر با هدف تحلیل ساختار عاملی مقیاس جهت گیری ارزشی اعضای هییت علمی انجام گرفته است.

روش

 در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه اعضای هییت علمی دانشگاه شیراز بودند (610 نفر) که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای نسبی و براساس فرمول کوکران 219 نفر از اعضای هییت علمی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل گویه، آلفای کرونباخ و تحلیل عامل تاییدی و نرم افزار SPSS 23  و Amos 23 استفاده شد.

یافته ها

نتیجه تحلیل گویه نشان داد که هر یک از ابعاد پرسش نامه از روایی و پایایی بالایی برخوردار می باشند. نتیجه تحلیل عامل تاییدی نیز حاکی از آن بود که هر کدام از ابعاد، از روایی بالایی برای تبیین مقیاس جهت گیری ارزشی برخوردار می باشند. آلفای کرونباخ نیز بیانگر بالا بودن پایایی مقیاس بود.

نتایج

 یافته های این مطالعه حاکی از روایی سازه ی مقیاس تعیین شده در دانشگاه بوده و برای تعیین نوع جهت گیری ارزشی اعضای هییت علمی ابزار مناسبی است. از این رو، برنامه ریزان و مسیولان می توانند برای تعیین نوع جهت گیری ارزشی اعضای هییت علمی از آن استفاده نمایند.

زبان:
فارسی
صفحات:
11 تا 37
لینک کوتاه:
magiran.com/p2444443 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!