شناسایی عوامل موثر بر ریسک حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده (مطالعه موردی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران به دلیل نوپا بودن، به تازگی مورد توجه قرار گرفته است و بالتبع هنوز بسیاری از جنبه های کیفیت حسابرسی مالیاتی و راهبردهای دستیابی و ارتقای آن، تبیین نگردیده است. هم چنین ارزیابی ریسک مالیاتی مودیان مالیات بر ارزش افزوده به منظور تدوین طرح موثر انتخاب مودیان برای حسابرسی مالیاتی با هدف افزایش کارایی و اثربخشی نظام مالیات بر ارزش افزوده کشور از اهمیت برخوردار است. لذا این پژوهش با هدف بررسی ضرورت حسابرسی در سیستم مالیات بر ارزش افزوده و نیز بررسی عوامل موثر بر ریسک حسابرسی در سیستم مالیات بر ارزش افزوده به بررسی سیستم حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک و تکنیک های حسابرسی جهت استقرار طرح های حسابرسی قوی و اثربخش که قادر به شناسایی به موقع موارد عدم تمکین و تخلفات مالیاتی باشد، پرداخته است. در این پژوهش برای تعیین نمونه آماری، از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است و درنهایت نمونه ای شامل 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای بازه زمانی 1395 و 1396 مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از تحلیل رگرسیون چندگانه غیرخطی به روش لاجیت استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد؛ از بین عوامل موثر بر ریسک حسابرسی مالیاتی، سابقه مالیاتی مودی و ثبت نام به موقع در مهلت مقرر در طرح ارزش افزوده با ریسک حسابرسی ارتباط معنی دار و معکوسی وجود دارد؛ همچنین بین اندازه مودی و استرداد مالیاتی، و درخواست های با مانده اعتبار منفی مالیاتی از سوی مودیان با ریسک حسابرسی ارتباط معنی دار و مستقیمی وجود دارد و هم چنین نتایج بیانگر عدم وجود رابطه معنی دار بین رسیدگی علی الراس مودی با ریسک حسابرسی مودی می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
25 -52
لینک کوتاه:
magiran.com/p2444478 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.