نقش صلاحیت فردی و رضایت شغلی ممیزان مالیاتی در ارتقاء سطح قدرت «مالیات ستانی» توسط سازمان امور مالیاتی کشور: بررسی نقش محدودیت (فشار) زمان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

توجه به نظام مالیاتی چه در زمینه قوانین و چه در زمینه سازماندهی موردنیاز با هدف تاثیرگذاری بر جهت گیری بلندمدت اقتصادی، تامین مخارج دولت و درنهایت کمک به تحقق استراتژی توسعه اقتصادی، لازم و ضروری است. در این میان، بهره گیری موثر از عنصر منابع انسانی شاخصه ای است که توسعه اقتصادی بدون آن امکان پذیر نیست و با توجه به عوامل سازمانی می توان کشور را با تکیه بر درآمدهای مالیاتی به طور مناسب اداره نمود. در واقع بهره وری نیروی انسانی سازمان ها یکی از ویژگی های جوامع پیشرفته امروزی است. در این بین صلاحیت و رضایت شغلی می تواند یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در عملکرد سازمانی باشد. با توجه به اهمیت نیروی انسانی در موفقیت سازمان های امروزی، این پژوهش با هدف بررسی اثر صلاحیت فردی و رضایت شغلی ممیزان مالیاتی بر قدرت مالیات ستانی سازمان امور مالیاتی کشور و همچنین بررسی این اثر در حضور فشار زمانی صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل کل ممیزان مالیاتی در سال 1399 می شود که به صورت تصادفی انتخاب شده اند و درنهایت 348 نمونه به منظور آزمون فرضیه ها انتخاب گردیده و با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار PLs مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داده است که صلاحیت فردی ممیزان مالیاتی بر قدرت مالیات ستانی اثر معنادار و مثبت دارد. همچنین به طور مشابه قدرت مالیات ستانی با افزایش رضایت شغلی ممیزان مالیاتی افزایش می یابد. درحالی که صلاحیت فردی و رضایت شغلی ممیزان مالیاتی در حضور محدودیت (فشار) زمان بر قدرت مالیات ستانی اثر معناداری ندارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
79 -107
لینک کوتاه:
magiran.com/p2444480 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.