بررسی تاثیر بدهی و جریان های نقد آزاد بر اجتناب مالیاتی با تاکید بر نقش مالکیت نهادی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر بدهی و جریان های نقد آزاد بر اجتناب مالیاتی با تاکید بر نقش مالکیت نهادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1393 تا سال 1398 بوده که در این میان با استفاده از مدنظر قرار دادن معیارهای مشخص، تعداد 77 شرکت حایز شرایط شناخته شده و به عنوان جامعه مورد بررسی در نظر گرفته شده است. داده های آماری برای آزمون فرضیه ها بر اساس بانک های اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، از سایت کدال و نرم افزار ره آورد نوین جمع آوری شده است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدل رگرسیون به روش داده های تابلویی و نرم افزار 10Eviews استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که میزان بدهی بر اجتناب مالیاتی تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین جریان نقد آزاد بر اجتناب مالیاتی تاثیری ندارد. علاوه بر این نتایج نشان داد که مالکیت نهادی به عنوان متغیر تعدیلگر رابطه بدهی با اجتناب مالیاتی و همچنین رابطه جریان نقد آزاد با اجتناب مالیاتی را تعدیل نمی کند.

زبان:
فارسی
صفحات:
136 -156
لینک کوتاه:
magiran.com/p2444482 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.