تاثیر آموزش تریاژ از طریق تلفن همراه هوشمند بر میزان دانش و تصمیم گیری پرستاران اورژانس

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

تریاژ سریع و دقیق بیماران کلید موفقیت در مراقبت از بیمار است و شناسایی بیمارانی که نیاز به مراقبت های اورژانسی دارند را ممکن سازد. لذا این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آموزش تریاژ از طریق تلفن همراه هوشمند بر میزان دانش و تصمیم گیری پرستاران انجام شد.

مواد و روش ها

این مطالعه نیمه تجربی با یک گروه پیش آزمون و پس آزمون در سال 1399 انجام شد که در آن 25 پرستار تریاژ بخش اورژانس بیمارستان های دانشکده علوم پزشکی خوی، انتخاب شدند. روش آموزش، از طریق تلفن همراه هوشمند بود. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه حاوی اطلاعات جمعیت شناسی و فرم تریاژ بر اساس الگوریتم تریاژ استفاده شد. جهت تشخیص خطای تریاژ، تعداد 350 پرونده بیمار قبل و بعد از آموزش توسط پژوهش گر بررسی و تعیین سطح تریاژ شد و میزان خطای تریاژ بررسی شد و هم چنین دانش پرستاران اورژانس قبل و یک ماه بعد از مداخله بررسی شد و سپس داده ها با استفاده از آزمون های مجذور کای و McNemar و t زوجی تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها

یافته ها بیان گر این بود که خطای تریاژ از 28 درصد قبل از مداخله به 1/19 درصد کاهش یافت و آزمون آماری McNemar، تفاوت آماری معنی داری را نشان داد (001/0>P). در ارتباط با میزان دانش پرستاران تریاژ، آزمون t زوجی نشان داد که میزان دانش پرستاران بعد از مداخله افزایش یافت (001/0>P).

نتیجه گیری

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که ارتقاء مهارت و دانش پرستاران می تواند باعث افزایش دقت پرستاران اورژانس در تریاژ صحیح بیماران شود. بنابراین، برنامه ریزی براساس آموزش تریاژ صحیح برای پرستاران اورژانس پیشنهاد می گردد.

زبان:
فارسی
صفحات:
137 -148
لینک کوتاه:
magiran.com/p2444495 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.